Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 13 (2010) Trang: 126-136
Tải về

ABSTRACT

The study aims to analyze labor employment and its impact on the investment decision of enterprises into industrial zone in Tien Giang. Based on analyzing results, the study akcnlso suggests some solutions to increase the employment and to attract enterprises on investment into industrial zones. Factors function analysis was applied in the study. The result shows that there are three major factors affecting on investment decision, they are (i) infrastructure of industrial zones, (ii) abundant labor sources, labor quality and competitive labor prices, and (iii) the advantages for enterprise operation of industrial zone places. Among them, the advantages for enterprise operation of industrial zone place is the most important one. 

Keywords: infrastructure of industrial zone; labor quality and competitive labor prices; industrial zone places

Title: Attracting investment into industrial zone and its labor employment in            Tien Giang province

TóM TắT

Nghiên cứu nhằm phân tích tình hình sử dụng lao động và ảnh hưởng lao động đến quyết định đầu tư vào khu công nghiệp; từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng hiệu quả sử dụng lao động trong khu công nghiệp và thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp. Hàm nhân tố được sử dụng để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của các doanh nghiệp vào khu công nghiệp; có ba nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến quyết định này bao gồm: i) cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp; (ii) nguồn lao động dồi dào, chất lượng lao động và giá nhân công hấp dẫn, và (iii) vị trí, địa điểm thành lập khu công nghiệp thuận lợi cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; trong đó, quan trọng nhất là vị trí, địa điểm thành lập khu công nghiệp thuận lợi cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Từ khóa: cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp; chất lượng lao động và giá nhân công hấp dẫn; vị trí, địa điểm thành lập khu công nghiệp

Các bài báo khác
Số 44 (2016) Trang: 112-117
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 112-122
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 128-137
Tác giả: Mai Văn Nam
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 22-33
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 242-253
Tải về
Số 18a (2011) Trang: 298-306
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 324-335
Tác giả: Mai Văn Nam
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 45-53
Tác giả: Mai Văn Nam
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 76-85
Tác giả: Mai Văn Nam
Số 42 (2016) Trang: 84-90
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 86-94
Tác giả: Mai Văn Nam
Tải về
10 (2022) (2022) Trang: 1413–1420
Tạp chí: Uncertain Supply Chain Management
5 (2021) Trang: 775-784
Tạp chí: International Journal of Data and Network Science
11 (2017) Trang: 24-32
Tạp chí: Australian Journal of Basic and Applied Sciences
3(1) (2016) Trang: 305-322
Tạp chí: International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology
1 (2013) Trang: 62
Tác giả: Mai Văn Nam
Tạp chí: Sustainable tourism development in the Mekong Delta
1 (2013) Trang: 210
Tạp chí: Kỷ yếu HNKH sinh viên-học viên cao học-nghiên cứu sinh
1 (2013) Trang: 177
Tạp chí: Kỷ yếu HNKH sinh viên-học viên cao học-nghiên cứu sinh
1 (2013) Trang: 254
Tạp chí: Kỷ yếu HNKH sinh viên-học viên cao học-nghiên cứu sinh
259 (2012) Trang: 6
Tác giả: Mai Văn Nam
Tạp chí: Phát triển Kinh tế
262 (2012) Trang: 11
Tác giả: Mai Văn Nam
Tạp chí: Phát triển Kinh tế
1 (2012) Trang: 203
Tạp chí: Xuất khẩu Lúa gạo VN
(2011) Trang:
Tạp chí: Phát triển Kinh tế
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...