Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 14 (2010) Trang: 22-33
Tải về

ABSTRACT

The research aimed to study how to developNamRoi Phu Huu Pomelo production in Hau Giang. Objectives of the study are (1) to evaluate the production efficiency and its determinant, (2) to analyze the marketing channel. This paper applied researches methods of descripmtive statistics, Discriminant function, Probit, marketing channels of pomelo in Hau Giang province ?Vietnam. The sample size of the researches was 239 households and 49 middlemen involving in the marketing channel in the following provinces Hau Giang, Can Tho, Vinh Long, Tien Giang andHo Chi Minh city. The main problems of pomelo farmer in Hau Giang was low price, lack of market information. Suggested solutions to increase pomelo production, consumption efficiency and competitive capacity are: (1) to enhance high-quality hybridization, (2) to enhance high-production and crop specialization, (3) increase domestic and export market, (4) to encourage foreign investment in food processing, (5) to connect production and consumption system, (6) and to apply modern  food processing technologies.

Keywords: Production efficiency, marketing channels of pomelo in Hau Giang province

Title: Solutions to developNamRoi Phu Huu Pomelo production in Hau Giang

TóM TắT

Đề tài ?Các giải pháp phát triển ngành hàng bưởi Năm Roi Phú Hữu Hậu Giang?, mục tiêu của đề tài là phân tích hiệu quả sản xuất của nông hộ ở Hậu Giang và phân tích kênh tiêu thụ bưởi Năm Roi ở Hậu Giang, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm phát triển hiệu quả sản xuất và tiêu thụ bưởi Năm Roi ở Hậu Giang. Đề tài sử dụng các phương pháp: thống kê mô tả, chi phí trung gian, giá trị gia tăng và chiết khấu dòng tiền, CBA để tính hiệu quả sản xuất của nông hộ, phương pháp phân tích thị trường (Marketing channel) và phân tích phân biệt, mô hình Probit để xác định lợi nhuận của nông hộ phụ thuộc vào yếu tố nào, cuối cùng là ma trận SWOT để đề xuất giải pháp. Số liệu của đề tài được thu thập theo phương pháp ngẫu nhiên, phân tầng. Việc sản xuất và tiêu thụ bưởi năm roi Phú Hữu Hậu Giang mang hiệu quả tài chính cho nông dân và các tác nhân tham gia tiêu thụ. Tác giả đề xuất một số giải pháp như: đẩy mạnh và quản lý tốt công tác lai tạo giống có chất lượng, tổ chức về qui mô sản xuất, vùng chuyên canh; phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu; thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực chế biến; liên kết sản xuất-tiêu thụ, đẩy mạnh công nghệ sau thu hoạch.

Từ khóa: Hiệu quả sản xuất, kênh tiêu thụ bưởi Năm Roi Hậu Giang

Các bài báo khác
Số 44 (2016) Trang: 112-117
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 112-122
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 126-136
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 128-137
Tác giả: Mai Văn Nam
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 242-253
Tải về
Số 18a (2011) Trang: 298-306
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 324-335
Tác giả: Mai Văn Nam
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 45-53
Tác giả: Mai Văn Nam
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 76-85
Tác giả: Mai Văn Nam
Số 42 (2016) Trang: 84-90
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 86-94
Tác giả: Mai Văn Nam
Tải về
10 (2022) (2022) Trang: 1413–1420
Tạp chí: Uncertain Supply Chain Management
5 (2021) Trang: 775-784
Tạp chí: International Journal of Data and Network Science
11 (2017) Trang: 24-32
Tạp chí: Australian Journal of Basic and Applied Sciences
3(1) (2016) Trang: 305-322
Tạp chí: International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology
1 (2013) Trang: 62
Tác giả: Mai Văn Nam
Tạp chí: Sustainable tourism development in the Mekong Delta
1 (2013) Trang: 210
Tạp chí: Kỷ yếu HNKH sinh viên-học viên cao học-nghiên cứu sinh
1 (2013) Trang: 177
Tạp chí: Kỷ yếu HNKH sinh viên-học viên cao học-nghiên cứu sinh
1 (2013) Trang: 254
Tạp chí: Kỷ yếu HNKH sinh viên-học viên cao học-nghiên cứu sinh
259 (2012) Trang: 6
Tác giả: Mai Văn Nam
Tạp chí: Phát triển Kinh tế
262 (2012) Trang: 11
Tác giả: Mai Văn Nam
Tạp chí: Phát triển Kinh tế
1 (2012) Trang: 203
Tạp chí: Xuất khẩu Lúa gạo VN
(2011) Trang:
Tạp chí: Phát triển Kinh tế
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...