Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 09 (2008) Trang: 86-94
Tác giả: Mai Văn Nam
Tải về

ABSTRACT

The study aims to analyze how to attract a capital investment and its effectiveness for economic development in Can Tho City. The Solow economic growth model and Incremental Capital-Output Ratio (ICOR) were used to analyze the effectiveness of using capital investment for economic development from the data base of 119 samples in the period 1990-2006. The results from the study have been demonstrated that the capital investment and labor are two main factors contributing effectively to the economic growth and development of Can Tho City. In fact, the agricultural sector has not been paid attention enough for development of high technological agricultural products; meanwhile, the industry has not been the motivation for encouraging economic development. Besides, the business-service has not met needs of economic development in the context of worldwide trade. In order to increase effectiveness of the development investment in Can Tho City, it is necessary to reinforce the attracting and using capital investments effectively. Moreover, training professional and technical labor skills to enhance the quality of labor should be strengthened as well as giving priority for investing and applying high technologies of production should be also considered.

Keywords: effectiveness of using captial investment, economic development investment, growth, quality of labor, applying high technology

Title:  The effectiveness  of development investment in Can Tho City

TóM TắT

Đề tài nghiên cứu nhằm phân tích tình hình thu hút vốn đầu tư và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư  phát triển kinh tế ở Thành phố Cần Thơ (TPCT). Mô hình tăng trưởng kinh tế Solow và Hệ số đo lường hiệu quả đầu tư ICOR (Incremental Capital- Output Ratio) được sử dụng để phân tích hiệu quả sử dụng vốn đầu tư  phát triển kinh tế từ nguồn dữ liệu 119 mẫu được thu thập từ năm 1990 đến 2006. Kết quả nghiên cứu cho thấy vốn đầu tư và lao động là hai yếu tố chủ yếu góp phần tích cực cho tăng trưởng và phát triển kinh tế TPCT. Ngành nông nghiệp chưa được đầu tư đúng mức để phát triển nông nghiệp công nghệ cao; ngành công nghiệp chưa trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế TPCT; ngành thương mại-dịch vụ chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế trong điều kiện hội nhập. Để tăng hiệu quả đầu tư phát triển, Cần Thơ cần đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư và sử dụng vốn đầu tư hiệu quả; tăng cường đào tạo nghề, đào tạo lao động kỹ thuật, nâng cao chất lượng lao động; ưu tiên đầu tư và ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất.

Từ khóa:  Hiệu quả sử dụng vốn, đầu tư phát triểnkinh tế, tăng trưởng, chất lượng lao động, ứng dụng công nghệ cao

Các bài báo khác
Số 44 (2016) Trang: 112-117
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 112-122
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 126-136
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 128-137
Tác giả: Mai Văn Nam
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 22-33
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 242-253
Tải về
Số 18a (2011) Trang: 298-306
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 324-335
Tác giả: Mai Văn Nam
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 45-53
Tác giả: Mai Văn Nam
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 76-85
Tác giả: Mai Văn Nam
Số 42 (2016) Trang: 84-90
Tải về
10 (2022) (2022) Trang: 1413–1420
Tạp chí: Uncertain Supply Chain Management
5 (2021) Trang: 775-784
Tạp chí: International Journal of Data and Network Science
11 (2017) Trang: 24-32
Tạp chí: Australian Journal of Basic and Applied Sciences
3(1) (2016) Trang: 305-322
Tạp chí: International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology
1 (2013) Trang: 62
Tác giả: Mai Văn Nam
Tạp chí: Sustainable tourism development in the Mekong Delta
1 (2013) Trang: 210
Tạp chí: Kỷ yếu HNKH sinh viên-học viên cao học-nghiên cứu sinh
1 (2013) Trang: 177
Tạp chí: Kỷ yếu HNKH sinh viên-học viên cao học-nghiên cứu sinh
1 (2013) Trang: 254
Tạp chí: Kỷ yếu HNKH sinh viên-học viên cao học-nghiên cứu sinh
259 (2012) Trang: 6
Tác giả: Mai Văn Nam
Tạp chí: Phát triển Kinh tế
262 (2012) Trang: 11
Tác giả: Mai Văn Nam
Tạp chí: Phát triển Kinh tế
1 (2012) Trang: 203
Tạp chí: Xuất khẩu Lúa gạo VN
(2011) Trang:
Tạp chí: Phát triển Kinh tế
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...