Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Kỳ 2 tháng 12/2021 (2021) Trang: 36-43
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn
Liên kết:

Đề tài được thực hiện nhằm xác định hiệu quả của Chlorate kali (CK) và Mepiquate chloride (MC) lên sự ức chế ra đọt sau khi xử lý ra hoa bằng CK lên sự ra hoa và năng suất nhãn E-Dor tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang từ tháng 8/2020 đến tháng 7/2021. Những cây nhãn được chọn làm thí nghiệm có độ tuổi 6-7 năm. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 7 nghiệm thức và 3 lặp lại, mỗi đơn vị thí nghiệm một cây. Nghiệm thức của thí nghiệm là nồng độ các hóa chất ức chế sự ra đọt: (1) Đối Chứng (phun nước); (2) KClO3 1.000 ppm; (3) KClO3 1.250 ppm; (4) KClO3 1.500 ppm; (5) MC 100 ppm; (6) MC 200 ppm; (7) MC 300 ppm. Thí nghiệm được thực hiện trong vụ thuận và vụ nghịch, xử lý ra hoa bằng cách tưới KClO3 vào đất xung quanh tán cây với liều lượng 100 g/m đường kính tán, ở thời điểm lá 45 ngày tuổi khi cây có 3 cơi đọt. Hóa chất CK và MC được phun lên lá tại thời điểm 14 và 21 ngày sau khi xử lý CK, mỗi cây phun 10 lít. Kết quả cho thấy khi xử lý CK và MC sau khi xử lý ra hoa bằng KClO3 có ảnh hưởng đến tỷ lệ rụng mầm lá, tỷ lệ phát hoa không phát triển, tỷ lệ đậu quả và năng suất của nhãn E-Dor, nhưng không có ảnh hưởng đến tỷ lệ ra hoa, tỷ lệ rụng quả non, quá trình ra hoa và phẩm chất quả. Xử lý CK hay MC đều có tác dụng làm rụng mầm lá. Xử lý CK 1.250 ppm hay MC 200 ppm cho tỷ lệ đậu quả cao hơn đối chứng vụ thuận là 19% và vụ nghịch 28%, tỷ lệ phát hoa không phát triển so với đối chứng vụ thuận thấp hơn 82% và vụ nghịch 87%, đồng thời làm tăng năng suất cho cây nhãn E-Dor.

 
Các bài báo khác
Số 48 (2017) Trang: 104-110
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 105-114
Tải về
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 109-118
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 11-18
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 111-119
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 113-119
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 122-128
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 122-129
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 127-134
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 129-138
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 135-141
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 141-151
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 157-166
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 178-185
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 192-206
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 201-208
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 201-209
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 210-218
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 225-234
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 23-30
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 259-265
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 262-271
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 270-277
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 272-281
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 273-282
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 280-289
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 284-293
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 406-413
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 414-424
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 425-431
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 432-441
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 442-450
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 47-55
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 51-58
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 53-59
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 60-68
Tác giả: Trần Văn Hâu,
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 63-71
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 67-73
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 69-76
Tải về
Vol. 54, No. 5 (2018) Trang: 7-15
Tải về
Vol. 11, No. 1 (2019) Trang: 7-23
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 8-16
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 88-96
Tải về
1293 (2020) Trang: 193-202
Tạp chí: VI International Symposium on Lychee, Longan and Other Sapindaceae Fruits
(2014) Trang: 45-62
Tạp chí: Workshop on increasing production and market access for tropical fruit in SouthEast Asia
(2015) Trang: 36
Tạp chí: The international symposium on durian and other humid tropical fruits
1 (2012) Trang: 79
Tác giả: Trần Văn Hâu
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 107
Tác giả: Trần Văn Hâu
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 124
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 72
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...