Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 17a (2011) Trang: 192-206
Tải về

Abstract

This study was conducted to investigate factors relating to ?dry juice sac? phenomenon on Hong mandarin grown in Lai Vung district, Dong Thap province. Direct interview with precomposed questionnaire was carried out from December 2008 to March 2009, in which 60 growers possessing mandarin orchard larger than 1,000 m2 were questioned. The results showed that ?dry juice sac? phenomenon included dry sac and granulation phenomenon. Properties of granulation fruits are small size, green and hardened skin; they are also primarily located at shaded positions or below canopy. Meanwhile, fruits determined to be dry juice have larger size, relatively softness, abnormal emerging and wavy pedicels. Dry juice sac phenomenon occured on mandarin trees which are low yield, first - second bearing, strong vegetative growth; and it could appear randomly in canopy. There are two factors relating to the dry juice sac phenomenon, i.e. vegetative shoot emergence at the fruit development stage bringing about competition of nutrients between young vegetative shoots and developing fruits, and the carbonhydrate source for fruit development.

Keywords: Citrus reticulata Blanco, ?dry juice sac? phenomenon, granulation

Title: Investigating the ?dry juice sac? symptoms on Hong mandarin (Citrus reticulata Blanco) in Lai Vung district, Dong Thap province

Tóm Tắt

Đề tài được thực hiện nhằm tìm ra yếu tố có liên quan đến hiện tượng khô đầu múi trên trái quýt Hồng tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Điều tra và khảo sát hiện tượng khô đầu múi trên trái quýt Hồng bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp 60 hộ trồng quýt Hồng có diện tích vườn trên 1.000 m2 từ tháng 12/2008 đến  tháng 03/2009. Kết quả cho thấy hiện tượng khô múi bao gồm hiện tượng khô đầu múi và trái bị chai. Trái bị chai có kích thước nhỏ, vỏ trái cứng, có màu xanh, xuất hiện chủ yếu ở những vị trí có bóng râm, dưới tán trong khi trái bị khô đầu múi có kích thước trái lớn, hơi xốp, xung quanh cuống trái hơi nhô lên, có gợn sóng. Trái bị khô đầu múi xuất hiện trên cây có năng suất thấp, cây mới cho trái một hai năm đầu, sinh trưởng mạnh và xuất hiện ở bất kỳ vị nào trên cây. Hai yếu tố chính có liên quan đến hiện tượng khô múi là sự ra đọt non trong quá trình phát triển trái có lẽ dẫn đến sự canh tranh dinh dưỡng giữa đọt non và trái và nguồn carbohydrate cung cấp cho quá trình phát triển trái.

Từ khóa: Quýt Hồng, hiện tượng ?khô đầu múi?, trái bị chai

Các bài báo khác
Số 48 (2017) Trang: 104-110
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 105-114
Tải về
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 109-118
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 11-18
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 111-119
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 113-119
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 122-128
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 122-129
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 127-134
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 129-138
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 135-141
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 141-151
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 157-166
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 178-185
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 201-208
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 201-209
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 210-218
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 225-234
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 23-30
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 259-265
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 262-271
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 270-277
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 272-281
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 273-282
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 280-289
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 284-293
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 406-413
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 414-424
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 425-431
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 432-441
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 442-450
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 47-55
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 51-58
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 53-59
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 60-68
Tác giả: Trần Văn Hâu,
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 63-71
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 67-73
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 69-76
Tải về
Vol. 54, No. 5 (2018) Trang: 7-15
Tải về
Vol. 11, No. 1 (2019) Trang: 7-23
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 8-16
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 88-96
Tải về
1293 (2020) Trang: 193-202
Tạp chí: VI International Symposium on Lychee, Longan and Other Sapindaceae Fruits
(2014) Trang: 45-62
Tạp chí: Workshop on increasing production and market access for tropical fruit in SouthEast Asia
(2015) Trang: 36
Tạp chí: The international symposium on durian and other humid tropical fruits
1 (2012) Trang: 79
Tác giả: Trần Văn Hâu
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 107
Tác giả: Trần Văn Hâu
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 124
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 72
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...