Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
7 (2021) Trang: 34-43
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Đề tài được thực hiện nhằm xác định liều lượng phân NPK và phân hữu cơ (HC) có hiệu quả đến năng suất và chất lượng quả xoài Tượng da xanh (TDX). Có 2 thí nghiệm được thực hiện trên cây xoài TDX 7 năm tuổi tại cù lao Giêng, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang từ tháng 08/2019 đến tháng 08/2020. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 7 nghiệm thức, 5 lần lặp lại, mỗi đơn vị thí nghiệm là một cây. Các nghiệm thức bao gồm: (1) Đối chứng (bón theo nông dân): 1,10 N, 0,82 P2O5, 0,91 K2O,  (2) NPK1: 0,57 N, 0,57 P2O5, 0,49 K2O, (3) NPK1 – HC (hữu cơ) 0,49 N, 0,51 P2O5, 0,46  K2O, 5 kg HC, (4)  NPK2: 0,85 N, 0,85 P2O5, 0,75 K2O, (5) NPK2-HC: 0,75 N, 0,77 P2O5, 0,69 K2O, 7,5 kg HC, (6) NPK3: 1,13 N, 1,13  P2O5, 0,99 K2O, (7) NPK3-HC 0,99 N, 1,03  P2O5, 0,924 K2O, 10 kg HC. Phân được bón vào 5 giai đoạn: Sau thu hoạch (NPK 28 – 21 – 14); một tháng sau khi xử lý (SKXL)Uniconazole/Paclobutrazol (UCZ/PBZ) (NPK 7 – 21 – 14); phát hoa 5 cm (NPK 14 – 14 – 14); 30 ngày sau khi đậu quả (SKĐQ) (NPK 14 – 14 – 14); 60 ngày SKĐQ (NPK 14 – 14 – 21). Kết quả cho thấy liều lượng phân NPK và HC có ảnh hưởng đến hàm lượng chất hữu cơ, khả năng trao đổi cation trong đất, tỷ lệ ra hoa, tỷ lệ đậu quả, số quả trên cây, năng suất quả trên cây. Bón phân với nghiệm thức NPK2 – HC đạt 35,0 quả/cây, năng suất 29,9 kg/cây tại Tấn Mỹ và 36,4 quả/cây, 30,3 kg/cây tại Mỹ Hiệp. Tuy nhiên, liều lượng phân NPK và phân HC không có ảnh hưởng đến hàm lượng đạm hữu dụng, lân dễ tiêu, kali trao đổi, pH đất, chiều dài phát hoa, đặc tính nông học quả, phẩm chất quả. Có thể bón phân NPK và HC cho xoài TDX tại cù lao Giêng, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang với liều lượng theo nghiệm thức NPK2 – HC (0,75 N, 0,77 P2O5, 0,69 K2O, 7,5 kg phân hữu cơ) để góp phần nâng cao năng suất và phẩm chất quả xoài TDX.

 
Các bài báo khác
Số 48 (2017) Trang: 104-110
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 105-114
Tải về
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 109-118
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 11-18
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 111-119
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 113-119
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 122-128
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 122-129
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 127-134
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 129-138
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 135-141
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 141-151
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 157-166
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 178-185
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 192-206
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 201-208
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 201-209
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 210-218
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 225-234
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 23-30
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 259-265
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 262-271
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 270-277
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 272-281
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 273-282
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 280-289
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 284-293
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 406-413
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 414-424
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 425-431
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 432-441
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 442-450
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 47-55
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 51-58
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 53-59
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 60-68
Tác giả: Trần Văn Hâu,
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 63-71
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 67-73
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 69-76
Tải về
Vol. 54, No. 5 (2018) Trang: 7-15
Tải về
Vol. 11, No. 1 (2019) Trang: 7-23
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 8-16
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 88-96
Tải về
1293 (2020) Trang: 193-202
Tạp chí: VI International Symposium on Lychee, Longan and Other Sapindaceae Fruits
(2014) Trang: 45-62
Tạp chí: Workshop on increasing production and market access for tropical fruit in SouthEast Asia
(2015) Trang: 36
Tạp chí: The international symposium on durian and other humid tropical fruits
1 (2012) Trang: 79
Tác giả: Trần Văn Hâu
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 107
Tác giả: Trần Văn Hâu
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 124
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 72
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...