Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 06 (2006) Trang: 60-68
Tác giả: Trần Văn Hâu,
Tải về

ABSTRACT

This study was conducted to understand the factors related to the flowering of Java rambutan (Nephelium lappaceum L.). Over 20 year-old rambutan trees grown at farmer?s orchard on Phong Dien district, Can Tho city were used in this study. The flowering was induced by spraying paclobutrazol (PBZ) at different concentration combination with water stress and plastic mulching. Levels of GA-like substances in leaves were extracted following the method of Nguyen Du Sanh (1996) and estimated by bio-assaying on the rice variety MTL 233. Levels of starch, reducing sugar and nitrate in leaves were determinated by spectrophotometer wave length at 420 to 460 nm. The results showed that GA-like substances in leaves decreased when leaves were mature and got the negative relationship with the rate of flowering. PBZ spraying that caused decreasing GA-like substances in leaves leaded on increasing the rate of flowering. When shoot tips differentiated and developed (about 30 days after PBZ spraying) nitrate level in leaves increased while starch and reducing sugar unchanged, therefore the rate of starch and reducing sugar per nitrate decreased.

Keywords: Gibberellin, nitrate, starch, reducing sugar, C/N ratio  

Title: The relation of endogenous gibberellins and C/N ratio on the flowering of Java rambutan (Nephelium lappaceum L.)

Tóm TắT

Đề tài được thực hiện nhằm tìm hiểu một số yếu tố có liên quan đến sự ra hoa của chôm chôm Java.  Thí nghiệm được thực hiện trên cây chôm chôm trên 20 năm tuổi, trồng tại vườn nông dân ở xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ.  Cây chôm chôm được kích thích ra hoa bằng cách phun paclobutrazol (PBZ) ở các nồng độ khác nhau kết hợp với xiết nước hay phủ gốc bằng plastic.  Hàm lượng các chất có hoạt tính như gibberellin trong lá được ước lượng bằng phương pháp sinh trắc nghiệm trên giống lúa MTL 233.  Đạm nitrate, đường khử và tinh bột được phân tích bằng phương pháp Grandvan-Liaz.  Xác định NO3- bằng quang phổ kế (Spectrophotometer) ở bước sóng 420-460 nm.  Kết quả cho thấy hàm lượng GA3 nội sinh giảm theo tuổi lá và có tương quan nghịch với tỉ lệ ra hoa.  Phun PBZ làm giảm các chất có hoạt tính như GA3 dẫn đến làm tăng tỉ lệ ra hoa.  Sau khi phun PBZ 30 ngày, khi chồi ngọn phát triển hàm lượng nitrate tăng nhưng hàm lượng đường khử và tinh bột không đổi nên tỉ lệ đường và tinh bột trên nitrate giảm.   

Từ khóa: Gibberellins, nitrate, đường, tinh bột, tỉ số C/N

Các bài báo khác
Số 48 (2017) Trang: 104-110
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 105-114
Tải về
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 109-118
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 11-18
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 111-119
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 113-119
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 122-128
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 122-129
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 127-134
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 129-138
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 135-141
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 141-151
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 157-166
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 178-185
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 192-206
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 201-208
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 201-209
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 210-218
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 225-234
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 23-30
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 259-265
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 262-271
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 270-277
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 272-281
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 273-282
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 280-289
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 284-293
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 406-413
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 414-424
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 425-431
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 432-441
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 442-450
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 47-55
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 51-58
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 53-59
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 63-71
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 67-73
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 69-76
Tải về
Vol. 54, No. 5 (2018) Trang: 7-15
Tải về
Vol. 11, No. 1 (2019) Trang: 7-23
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 8-16
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 88-96
Tải về
1293 (2020) Trang: 193-202
Tạp chí: VI International Symposium on Lychee, Longan and Other Sapindaceae Fruits
(2014) Trang: 45-62
Tạp chí: Workshop on increasing production and market access for tropical fruit in SouthEast Asia
(2015) Trang: 36
Tạp chí: The international symposium on durian and other humid tropical fruits
1 (2012) Trang: 79
Tác giả: Trần Văn Hâu
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 107
Tác giả: Trần Văn Hâu
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 124
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 72
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...