Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 17b (2011) Trang: 262-271
Tải về

Abstract

This study aimed at examination of flowering characteristics and fruit development process of Hong mandarin. The study was conducted on 10 trees of Hong mandarin, at the age of 8 year old, grown in Lai Vung district, Dong Thap province from March 2009 to December 2010. Fruit development was calculated by Robertson?s equation (1908; cited by Reed, 1920). Results showed that flowering ratio reached to 90%, whereas only 50% for the fruit set one. Young fruit drop primarily occurred at 30 days after fruit set reflected by 33.9% of drop rate. Fruit of Hong mandarin developed in a simple curve, in which a slow development appeared at the first 60 days, became fast development at 60 - 180 days, subsequently shifted to mature stage, and finally ripped after 273 days. Fruit development was initiated by the increase in its height, diameter and then weight, that reflected by maximum growth rate at 86, 101, and 160 days after fruit set, respectively. Vitamin C and TA contents reduced when fruit shifted to mature stage. Brix of fruit juice increased gradually after fruit set, and finally became stable (10.8%) at 15 days prior to harvest. Juice content in fruit sacs reached maximum (93.5%) at 225 days after fruit set and decreased gradually until harvest.

Keywords: Citrus reticulata Blanco, fruit development, simple curve

Title: A study of flowering characteristics and fruit development of Citrus reticulata Blanco in Lai Vung district, Dong Thap province

Tóm Tắt

Mục tiêu của đề tài nhằm tìm hiểu đặc tính ra hoa và quá trình phát triển trái quýt Hồng. Đề tài được thực hiện trên 10 cây quýt Hồng 8 năm tuổi trồng tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp từ tháng 3/2009 đến 12/2009. Sự phát triển của trái được tính toán theo phương trình tăng trưởng của Robertson (1908; trích dẫn bởi Reed, 1920). Kết quả cho thấy tỉ lệ ra hoa đạt trên 90% nhưng tỉ lệ đậu trái chỉ đạt ở mức 50%. Sự rụng trái non tập trung trong giai đoạn 30 ngày sau khi đậu trái với tỉ lệ rụng 33,9%. Trái quýt Hồng phát triển theo đường cong đơn giản, phát triển chậm trong 60 ngày đầu, tăng trưởng nhanh từ 60 đến 180 ngày, sau đó chuyển qua giai đoạn trưởng thành và chín sau 273 ngày. Sự phát triển trái bắt đầu từ chiều cao, tiếp theo là đường kính và sau đó là trọng lượng trái với tốc độ tăng trưởng cực đại tương ứng là 86, 101 và 160 ngày sau khi đậu trái. Hàm lượng vitamin C và TA giảm khi trái chuyển qua giai đoạn trưởng thành, độ Brix thịt trái tăng dần sau khi đậu trái và ổn định ở mức 10,8% 15 ngày trước khi thu hoạch, hàm lượng nước trong con tép đạt tối đa giai đoạn 225 ngày sau khi đậu trái (93,5%) sau đó giảm dần đến khi thu hoạch.

Từ khóa: Quýt Hồng, sự phát triển trái, đường cong đơn giản

Các bài báo khác
Số 48 (2017) Trang: 104-110
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 105-114
Tải về
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 109-118
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 11-18
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 111-119
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 113-119
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 122-128
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 122-129
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 127-134
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 129-138
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 135-141
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 141-151
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 157-166
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 178-185
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 192-206
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 201-208
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 201-209
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 210-218
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 225-234
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 23-30
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 259-265
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 270-277
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 272-281
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 273-282
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 280-289
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 284-293
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 406-413
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 414-424
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 425-431
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 432-441
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 442-450
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 47-55
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 51-58
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 53-59
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 60-68
Tác giả: Trần Văn Hâu,
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 63-71
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 67-73
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 69-76
Tải về
Vol. 54, No. 5 (2018) Trang: 7-15
Tải về
Vol. 11, No. 1 (2019) Trang: 7-23
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 8-16
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 88-96
Tải về
1293 (2020) Trang: 193-202
Tạp chí: VI International Symposium on Lychee, Longan and Other Sapindaceae Fruits
(2014) Trang: 45-62
Tạp chí: Workshop on increasing production and market access for tropical fruit in SouthEast Asia
(2015) Trang: 36
Tạp chí: The international symposium on durian and other humid tropical fruits
1 (2012) Trang: 79
Tác giả: Trần Văn Hâu
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 107
Tác giả: Trần Văn Hâu
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 124
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 72
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...