Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 20b (2011) Trang: 122-128
Tải về

ABSTRACT

This study was aimed to investigate biological characteristics of flowering and fruiting of Cat Chu mango. Experiments were conducted on 6 trees of Chu mango at the age of 6 from June/2007 to March/3008. The employed trees grown at Cao Lanh district, Dong Thap province were propagated by grafting on unknown rootstock. 30 inflorescences of each tree were labeled to observe flowering and blooming process. Results showed that inflorescences of Chu mango developed within 28 days, with 500-2,000 flowers, in which the ratio of hermaphrodite flower was 47.4%. Flowers bloomed in 14 days, whereas hermaphrodite flowers bloomed concentratedly at the 6th day, and 2 days later in the case of male flowers. Concentrated flowering occurred predominately in the morning, 75.5% and 62.9% of hermaphrodite and male flowers, respectively. Immature fruit drop happened primarily at the 20th day after fruit set (AFS). Fruit weight developed toward a simple curve discriminated into two stages: slow development in the first 30 day AFS, then followed by rapid one; finally fruits were harvested at the date of 80th AFS. Highest development rate of dimension and weight occurred at 40 and 50 days AFS, respectively.

Keywords: ?Cat Chu? mango, concentrated flowering, rapid fruit development

Title: Flowering and fruit properties of ?cat Chu? mango (Mangifera indica L.) in Cao Lanh district, Dong Thap province

TóM TắT

Đề tài được thực hiện nhằm mục đích tìm hiểu đặc điểm sinh học sự ra hoa và phát triển trái của xoài cát Chu. Thí nghiệm được thực hiện trên 6 cây xoài cát Chu 6 năm tuổi, nhân giống bằng phương pháp ghép nhưng không rõ gốc ghép tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp từ tháng 6/2007 đến tháng 3/2008. Mỗi cây đánh dấu 30 phát hoa để theo dõi quá trình ra hoa và sự nở hoa. Trái xoài được thu 10 ngày/lần, mỗi lần 3 trái để đo kích thước và khối lượng trái. Kết quả cho thâ?y pha?t hoa xoa?i ca?t Chu pha?t triê?n trong 28 nga?y, co? tư? 500-2.000 hoa, trong đo? ti? lê? hoa lươ?ng ti?nh la? 47,4%. Hoa nơ? trong 14 nga?y nhưng hoa lươ?ng ti?nh nơ? tâ?p trung ơ? nga?y thư? 6 trong khi hoa đư?c nơ? tâ?p trung châ?m hơn hoa lươ?ng ti?nh 2 nga?y. Hoa nơ? tâ?p trung va?o buô?i sa?ng vơ?i ti? lê? 75,5% đô?i vơ?i hoa lươ?ng ti?nh va? 62,9% đô?i vơ?i hoa đư?c. Hiê?n tươ?ng ru?ng tra?i non tâ?p trung ơ? giai đoa?n 20 nga?y sau khi đâ?u tra?i (SKĐT). Khô?i lươ?ng tra?i xoa?i ca?t Chu pha?t triê?n theo đươ?ng cong đơn gia?n qua hai giai đoa?n: pha?t triê?n châ?m trong 30 nga?y đâ?u SKĐT, sau đo? pha?t triê?n nhanh đê?n khi thu hoa?ch ơ? giai đoa?n 80 nga?y SKĐT. Tô?c đô? tăng trươ?ng tô?i đa vê? ki?ch thươ?c va? khô?i lươ?ng tra?i xuâ?t hiê?n lâ?n lươ?t ơ? giai đoa?n 40 va? 50 nga?y SKĐT.

Từ khóa: xoài cát Chu, thời điểm hoa nở rộ, thời kỳ trái phát triển nhanh

Các bài báo khác
Số 48 (2017) Trang: 104-110
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 105-114
Tải về
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 109-118
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 11-18
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 111-119
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 113-119
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 122-129
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 127-134
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 129-138
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 135-141
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 141-151
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 157-166
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 178-185
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 192-206
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 201-208
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 201-209
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 210-218
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 225-234
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 23-30
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 259-265
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 262-271
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 270-277
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 272-281
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 273-282
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 280-289
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 284-293
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 406-413
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 414-424
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 425-431
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 432-441
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 442-450
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 47-55
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 51-58
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 53-59
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 60-68
Tác giả: Trần Văn Hâu,
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 63-71
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 67-73
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 69-76
Tải về
Vol. 54, No. 5 (2018) Trang: 7-15
Tải về
Vol. 11, No. 1 (2019) Trang: 7-23
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 8-16
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 88-96
Tải về
1293 (2020) Trang: 193-202
Tạp chí: VI International Symposium on Lychee, Longan and Other Sapindaceae Fruits
(2014) Trang: 45-62
Tạp chí: Workshop on increasing production and market access for tropical fruit in SouthEast Asia
(2015) Trang: 36
Tạp chí: The international symposium on durian and other humid tropical fruits
1 (2012) Trang: 79
Tác giả: Trần Văn Hâu
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 107
Tác giả: Trần Văn Hâu
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 124
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 72
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...