Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 11a (2009) Trang: 442-450

ABSTRACT

This study was conducted to determine the effect of treating pre-harvest and concentration of ethephon treating post-harvest on pulp quality of ?Monthong? durian in Cho Lach district, Ben Tre province from 12/2006 to 4/2008. The factorial experiment with two factors was arranged in randomized completely design, 5 replications, each replication equal to one fruit. The first factor was with or without application pre-harvest treatment including spraying Ca(NO3)2 0.2% two months after fruit set, 15 days later spraying MgSO4 0.2% plus spraying KNO3 1% one month before harvesting then mound mulching at 25 days before harvest. The second one was dipping fruits into ethephon solution at four concentrations i.e. 0, 0.1, 0.2 and 0.4% after harvest.  The results showed that combination treatment pre-harvest with dipping fruits into ethephon solution at the concentration of 0,1-0.4% after harvest caused significant lower rate of uneven fruit ripening (UFR) in pulp at the rate that was not worth considering (0.69%). However, the percentage of water in pulp may increase leading decreasing TSS when dipping fruits into ethephon solution at 0.4%.

Keywords: Ethephon, Monthong, mound mulching, physiological disorders

Title: Effect of treating pre-harvest and concentration of ethephon treating post-harvest on pulp quality of ?Monthong? durian in Cho Lach district, Ben Tre province

TóM TắT

Đề tài được thực hiện nhằm mục đích xác định hiệu quả của biện pháp xử lý tiền thu hoạch và nồng độ ethephon nhúng trái sau thu hoạch đến phẩm chất trái sầu riêng Monthong tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, từ 12/2006-4/2008. Thí nghiệm thừa số hai nhân tố được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên, 5 lần lặp lại, mỗi lặp lại tương ứng với một trái. Nhân tố thứ nhất là có và không có áp dụng biện pháp xử lý tiền thu hoạch bao gồm phun Ca (NO3)2 0,2% giai đoạn 2 tháng sau khi đậu trái, 15 ngày sau phun MgSO4 0,2% và phun KNO3 1% một tháng trước khi thu hoạch, 5 ngày sau phủ gốc bằng plastic; nhân tố thứ hai là nhúng trái sau khi thu hoạch vào dung dịch ethephon ở 4 nồng độ ethephon (0, 0,1%, 0,2%, 0,4%). Kết quả cho thấy xử lý tiền thu họach kết hợp với nhúng trái vào dung dịch ethephon sau thu hoạch ở nồng độ 0,1-0,4% làm giảm tỷ lệ múi sượng, hạt có cơm sượng, cơm sượng/trái ở mức không đáng kể (0,69%). Tuy nhiên nhúng ethephon ở nồng độ 0,4% có thể làm tăng hàm lượng nước trong cơm và giảm TSS.

Từ khóa: Ethephon, Monthong, Phủ plastic, sượng

Các bài báo khác
Số 48 (2017) Trang: 104-110
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 105-114
Tải về
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 109-118
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 11-18
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 111-119
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 113-119
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 122-128
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 122-129
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 127-134
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 129-138
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 135-141
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 141-151
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 157-166
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 178-185
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 192-206
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 201-208
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 201-209
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 210-218
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 225-234
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 23-30
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 259-265
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 262-271
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 270-277
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 272-281
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 273-282
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 280-289
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 284-293
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 406-413
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 414-424
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 425-431
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 432-441
Tải về
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 47-55
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 51-58
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 53-59
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 60-68
Tác giả: Trần Văn Hâu,
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 63-71
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 67-73
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 69-76
Tải về
Vol. 54, No. 5 (2018) Trang: 7-15
Tải về
Vol. 11, No. 1 (2019) Trang: 7-23
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 8-16
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 88-96
Tải về
1293 (2020) Trang: 193-202
Tạp chí: VI International Symposium on Lychee, Longan and Other Sapindaceae Fruits
(2014) Trang: 45-62
Tạp chí: Workshop on increasing production and market access for tropical fruit in SouthEast Asia
(2015) Trang: 36
Tạp chí: The international symposium on durian and other humid tropical fruits
1 (2012) Trang: 79
Tác giả: Trần Văn Hâu
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 107
Tác giả: Trần Văn Hâu
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 124
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 72
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...