Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 11a (2009) Trang: 270-277
Tải về

Abstract

This study was conducted to provide an understanding on the flowering, and fruit development process of ?Ha Chau? baccaurea.  Four male and six female of  25-year old Baccaurea trees grown in Phong Dien District, Can Tho City were used for this study conducted from 3-12/2007. Flowering was observed on 15-20 inflorescences per tree when their length has already reached to 1 mm. Fruit development and fruit retention was recorded every 10 days after fruit set until harvest period. The results showed that male and female tree flowered at the same time and developed in 33.5 ± 0.9 days. The bloom started anthesis at the day 29.3 ± 0.4 and prolonged in 3.7 ± 0.3 days. The rate of fruit set was high (87.5%), fruit abscission occurred at 8 ? 20 day after fruit set, mostly at 16 day period. Ratio of fruit retension per inflorescence is relative low (6.9± 1.1 fruit/inflorescene), accounted for 13.2%. The duration from fruit set until harvest when color of fruit skin turned to milky white is 130 days. Fruit weigh increased dramatically at 80 ? 90 days after fruit set due to development of fruit flesh. Average weigh is 14.26 ± 0.4 g and its eatable flesh rate is 61.1%.

Keywords: ?Ha Chau? baccaurea, flowering, fruit development

Title: The flowering behavior and fruit development of ?Ha Chau? baccaurea (Baccaurea ramiflora Lour.) in Phong Dien, Can Tho city

TóM tắT

Đề tài được thực hiện nhằm tìm hiểu đặc tính sinh học sự ra hoa và phát triển trái của dâu Hạ Châu. Bốn cây dâu đực và 6 cây dâu cái 25 năm tuổi được dùng trong thí nghiệm nầy. Sự ra hoa được ghi nhận khi mầm hoa có kich thước 1 mm, mỗi cây theo dỏi từ 15-20 phát hoa. Sự phát triển trái và rụng trái non ghi nhận 10 ngày/lần từ khi đậu trái đến khi thu hoạch. Kết quả cho thấy hoa đực và hoa cái xuất hiện cùng lúc và phát triển trong 33,5 ± 0,9 ngày. Hoa bắt đầu nở ở giai đoạn 29,3 ± 0,4 ngày và kéo dài trong 3,7 ± 0,3 ngày. Tỉ lệ đậu trái đạt khá cao (87,5%), sự rụng trái non xuất hiện ở giai đoạn 8 ? 20 ngày sau khi đậu trái, tập trung ở giai đoạn 16 ngày, tỉ lệ trái còn lại trên phát hoa khá thấp (6,9 ± 1,1 trái/phát hoa), chiếm tỉ lệ 13,2%. Từ khi đậu trái đến khi thu hoạch là 130 ngày khi vỏ trái chuyển sang màu trắng đục. Trọng lượng trái tăng nhanh ở giai đoạn 80 ? 90 SKĐT do sự phát triển của thịt trái. Trái có trọng lượng trung bình (14,26 ± 0,4 g), tỉ lệ ăn được (61,1%).

Từ khóa: Dâu Hạ Châu, Baccaurea ramiflora Lour., sự ra hoa, phát triển trái

Các bài báo khác
Số 48 (2017) Trang: 104-110
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 105-114
Tải về
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 109-118
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 11-18
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 111-119
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 113-119
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 122-128
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 122-129
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 127-134
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 129-138
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 135-141
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 141-151
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 157-166
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 178-185
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 192-206
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 201-208
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 201-209
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 210-218
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 225-234
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 23-30
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 259-265
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 262-271
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 272-281
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 273-282
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 280-289
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 284-293
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 406-413
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 414-424
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 425-431
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 432-441
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 442-450
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 47-55
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 51-58
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 53-59
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 60-68
Tác giả: Trần Văn Hâu,
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 63-71
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 67-73
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 69-76
Tải về
Vol. 54, No. 5 (2018) Trang: 7-15
Tải về
Vol. 11, No. 1 (2019) Trang: 7-23
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 8-16
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 88-96
Tải về
1293 (2020) Trang: 193-202
Tạp chí: VI International Symposium on Lychee, Longan and Other Sapindaceae Fruits
(2014) Trang: 45-62
Tạp chí: Workshop on increasing production and market access for tropical fruit in SouthEast Asia
(2015) Trang: 36
Tạp chí: The international symposium on durian and other humid tropical fruits
1 (2012) Trang: 79
Tác giả: Trần Văn Hâu
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 107
Tác giả: Trần Văn Hâu
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 124
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 72
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...