Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 39 (2015) Trang: 29-35
Tác giả: Nhan Minh Trí
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 07/08/2014

Ngày chấp nhận: 19/08/2015

Title:

Quality changes of milky purple sweet potato paper during processing

Từ khóa:

Amylose, anthocyanin, độ nhớt, độ cứng, hằng số tốc độ sấy, khoai lang tím

Keywords:

Amylose, anthocyanin, drying rate constant, hardness, purple sweet potato

ABSTRACT

Purple sweet potato is known as an important crop containing a lot of nutrients such as protein, glucose, starch, vitamins, mineral and bioactive coumpounds (fibers and anthocyanin). The purple sweet potato roots are still very cheap if the roots are out of sizes (too big or too small) and broken. This research showed the processing technologies (aging and drying) affecting on quality and storage time of milky sweet potato paper. The aim of this study was to investigate effects of (i) aging process and (ii) drying conditions (temperature and time) on quality of the product. During aging time, moisture content and colour values (L*, a* and b*) decreased but the hardness of the product increased. The Lewis-Newton model could predict very well the moisture reduction in the product during drying process at different temperatures and time. The milky purple sweet potato paper had good quality sensory attributes (color, flavor, taste and texture) and long term storage if it would be aged for 5 hours and dried at 50oC for 90 minutes.

TÓM TẮT

Khoai lang tím được biết là loại cây lương thực quan trọng chứa nhiều chất dinh dưỡng như protein, glucose, starch, vitamins, khoáng chất và hợp chất hoạt tính sinh học (chất sơ và anthocyanin). Khoai lang tím cũng rất rẻ nếu kích thước không đạt yêu cầu, bị gãy và vỡ. Nghiên cứu này trình bày về công nghệ chế biến (quá trình lão hóa và sấy) sản phẩm bánh tráng khoai lang sữa với giá trị cảm quan cao, dinh dưỡng và bảo quản lâu. Mục tiêu của nghiên cứu là khảo sát (i) quá trình lão hóa và (ii) nhiệt độ và thời gian sấy ảnh hưởng đến chất lượng bánh tráng sữa khoai lang tím. Trong quá trình lão hóa, độ ẩm giảm, độ màu (L*, a* và b*) giảm nhưng độ cứng bánh tăng. Mô hình Lewis-Newton có thể mô tả rất tốt quá trình giảm ẩm khi sấy ở điều kiện nhiệt độ và thời gian khác nhau. Bánh tráng sữa khoai lang tím có chất lượng tốt, hàm lượng anthocyanin cao và bảo quản lâu nếu bánh được lão hóa 5 giờ và được sấy ở nhiệt độ 50oC trong thời gian 90 phút.

Các bài báo khác
Số 26 (2013) Trang: 155-161
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 203-211
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 44-49
Tác giả: Nhan Minh Trí
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 50-60
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 64-70
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 9-18
Tác giả: Nhan Minh Trí
Tải về
Chuyên đề: Phát triển nông nghiệp bền vững trong tác động và biến đổi khí hậu-Thách thức và cơ hội (2018) Trang: 84-91
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
(2017) Trang: 561-566
Tạp chí: Hội nghị khoa học Chăn Nuôi Thú y toàn quốc, ĐHCT
(2017) Trang: 555-560
Tạp chí: Hội nghị khoa học Chăn nuôi - Thú y toàn quốc, 2017, ĐHCT
Cần Thơ - Nông nghiệp Xanh (2016) Trang: 190-197
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
50 (2015) Trang: 1945-1952
Tạp chí: International Journal of Food Science and Technology
(2015) Trang: 31
Tạp chí: AQUATIC PRODUCTS PROCESSING: Cleaner Production Chain for Healthier Food
(2011) Trang: Cereal Foods World 56:A56
Tạp chí: The Conference of the American Association of Cereal Chemist (AACC), Palm Springs, Los Angerles, USA. on 16-19th, October, 2011
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Nhan Minh Trí
Tạp chí: Development the Supply chain towards more healthy food
1 (2013) Trang: 231
Tạp chí: Devenloping the supply chain towards more healthy food
1 (2012) Trang: 142
Tác giả: Nhan Minh Trí
Tạp chí: CAAB 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...