Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 27 (2013) Trang: 64-70
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 17/01/2013

Ngày chấp nhận: 20/08/2013

 

Title:

Genotype and environmental effects on physical and chemical properties of cereal grain start

Từ khóa:

Giống, môi trường, tinh bột, amylose, độ trương nở, kích thước hạt

Keywords:

Genotype, environment, starch, amylose, swelling power, granule size

ABSTRACT

The variability of starch between and within plant species causes difficulties in predicting functional performance in food processing and human nutrition. The variability of starch results from diversity of structure, which reflects the genetics of starch biosynthesis and environmental influences during plant growth. The aim of this research was to increase the understanding of environmental factors that influence variability of starch structure, and in turn starch properties that affect cereal grain quality. Starch was isolated from grain harvested from five commercial Australian wheat varieties that were grown in five different climatic regions of Australia in the season 2008. The properties that were examined including total starch content, amylose contents, starch granule size distribution and swelling power of flour and starch. Statistical analysis of variance indicated that genotype mainly affected amylose content and starch granule size distribution. Growing conditions (soil properties, nutrients, rainfall, atmospheric temperature and number of clear days) influenced on total starch content and flour swelling power.

TóM TắT

Giống và môi trường gây nên sự khác nhau về tính chất tinh bột từ đó gây khó khăn cho việc dự đoán trong chế biến thực phẩm và dinh dưỡng người. Sự khác biệt về tính chất tinh bột do tính đa dạng của gen và ảnh hưởng của môi trường trong quá trình sinh tổng hợp tinh bột khi cây phát triển. Mục tiêu của nghiên cứu là tăng sự hiểu biết về các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến cấu trúc tinh bột từ đó ảnh hưởng đến tính chất tinh bột và chất lượng hạt ngũ cốc. Tinh bột được trích ly từ năm giống lúa mì thương mại được trồng ở năm vùng khí hậu khác nhau ở úc trong mùa vụ 2008. Các tinh chất tinh bột được kiểm tra  bao gồm: hàm lượng tinh bột, amylose, kích thước hạt tinh bột, độ trương nở của tinh bột và độ trương nở bột mì. Kết quả thống kê cho thấy rằng, giống ảnh hưởng chủ yếu đến hàm lượng amylose và kích thước hạt tinh bột. Điều kiện trồng trọt (loại đất, thổ dưỡng, lượng mưa, nhiệt độ không khí và số ngày không mây) ảnh hưởng mạnh đến hàm lượng tinh bột và độ trương nở của bột mì.

Các bài báo khác
Số 26 (2013) Trang: 155-161
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 203-211
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 29-35
Tác giả: Nhan Minh Trí
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 44-49
Tác giả: Nhan Minh Trí
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 50-60
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 9-18
Tác giả: Nhan Minh Trí
Tải về
Chuyên đề: Phát triển nông nghiệp bền vững trong tác động và biến đổi khí hậu-Thách thức và cơ hội (2018) Trang: 84-91
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
(2017) Trang: 561-566
Tạp chí: Hội nghị khoa học Chăn Nuôi Thú y toàn quốc, ĐHCT
(2017) Trang: 555-560
Tạp chí: Hội nghị khoa học Chăn nuôi - Thú y toàn quốc, 2017, ĐHCT
Cần Thơ - Nông nghiệp Xanh (2016) Trang: 190-197
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
50 (2015) Trang: 1945-1952
Tạp chí: International Journal of Food Science and Technology
(2015) Trang: 31
Tạp chí: AQUATIC PRODUCTS PROCESSING: Cleaner Production Chain for Healthier Food
(2011) Trang: Cereal Foods World 56:A56
Tạp chí: The Conference of the American Association of Cereal Chemist (AACC), Palm Springs, Los Angerles, USA. on 16-19th, October, 2011
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Nhan Minh Trí
Tạp chí: Development the Supply chain towards more healthy food
1 (2013) Trang: 231
Tạp chí: Devenloping the supply chain towards more healthy food
1 (2012) Trang: 142
Tác giả: Nhan Minh Trí
Tạp chí: CAAB 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...