Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
808 (2022) Trang: 145-148
Tạp chí: Kinh tế và dự báo
Liên kết:

Đánh giá tác động của Hoạch định nguồn nhân lực hành chính đến Chiến lược phát triển Đại học Cần Thơ. Nghiên cứu được thực hiện với bộ dữ liệu là 200 quan sát, phương pháp nghiên cứu được sử dụng là mô hình cấu trúc tuyến tính SEM. Kết quả nghiên cứu cho thấy Phân tích và thiết kế công việc ảnh hưởng đến việc đạt được Mục tiêu và có hiệu quả của Đại học Cần Thơ; việc đạt được Mục tiêu và có hiệu quả tác động đến Chiến lược của Đại học Cần Thơ. Đồng thời, nghiên cứu còn đề xuất một số hướng nhằm giúp cho Đại học Cần Thơ nâng cao công tác hoạch định đội ngủ nhân lực hành chính bởi việc hoạch định này giúp tổ chức có được Chiến lược cạnh tranh tốt hơn.

Các bài báo khác
Số 34 (2014) Trang: 103-112
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 110-116
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 145-154
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 215-223
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 225-236
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 23-32
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 91-99
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 92-99
Tải về
Hà Thanh Toàn (2022) Trang: 256-284
Tạp chí: toàn cảnh nguồn nhân lực đồng bằng sông cửu long và vai trò của trường đại học Cần Thơ
(2022) Trang: 358-377
Tạp chí: Proceedings of the third international Conference in Business, Economics & Finance, tại trường Kinh tế, tháng 11/2021
(2022) Trang: 375-390
Tạp chí: proceedings book of the international conference on investment and development for agricultural markets and rural tourism in the Mekong Delta
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...