Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 28 (2013) Trang: 110-116
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 01/08/2013

Ngày chấp nhận: 31/10/2013

 

Title:

The correlation between personal values and work motivaton: A case study of white collar workers in Can Tho City

Từ khóa:

Giá tri? ca? nhân, đô?ng cơ la?m viê?c, nhân viên khô?i văn pho?ng

Keywords:

Personal values, work motivation, white collar workers

ABSTRACT

This research attempts to find the correlation between personal values and work motivation in purpose to measure personal values and work motivations of white collar workers in Can Tho City, as well as to suggest certain advice for employers. After building a survey based on personal values and work motivations theories, the data with 194 samples were collected and processed with statistical tools in SPSS: descriptive statistics, internal reliability with Cronbach's Alpha, exploratory factor analysis, means comparison with t-test and correlation analysis. The results exposed correlations between several personal values and several work motivations. It is suggested that the employers wisely affect his employees or build a standard of personal values for his/her employees in order for the employees to get high motivation and work performance. A minor problem is that, the personal value measurement scale needs to be tested further for the sake of checking the higher validity of construct and making it fit for Vietnamese employees if necessary. In summary, this research built a measurement scale with high reliability for measuring personal values and work motivations of Can Tho City employees, providing the basic steps in this field for next studies.

TóM TắT

Nghiên cư?u mô?i tương quan giư?a gia? tri? ca? nhân va? đô?ng cơ la?m viê?c nhă?m mu?c đi?ch đo lươ?ng gia? tri? ca? nhân va? đô?ng cơ la?m viê?c cu?a nhân viên khô?i văn pho?ng ơ? Tha?nh phô? Câ?n Thơ, đô?ng thơ?i đê? xuâ?t gia?i pha?p đô?i vơ?i ngươ?i sư? du?ng lao đô?ng. Nghiên cư?u dư?a trên cơ sơ? ly? thuyê?t gia? tri? ca? nhân va? đô?ng cơ la?m viê?c, dư? liê?u đươ?c thu thâ?p la? 194 quan sát. Phương pha?p phân ti?ch thô?ng kê mô ta?, kiê?m đi?nh thang đo Cronbach's Alpha, kiê?m đi?nh T-test va? phân ti?ch nhân tô? kha?m pha? được sử dụng trong bài viết này. Kê?t qua? nghiên cư?u cho thâ?y co? mô?i tương quan giư?a gia? tri? ca? nhân va? đô?ng lư?c la?m viê?c, đô?ng thơ?i nghiên cư?u cu?ng đê? xuâ?t ngươ?i sư? du?ng lao đô?ng nên a?nh hươ?ng va? xây dư?ng gia? tri? ca? nhân cho nhân viên cu?a ho? đê? co? thê? nâng cao đô?ng lư?c va? kê?t qua? công viê?c. Nghiên cư?u na?y đa? xây dư?ng thang đo gia? tri? ca? nhân va? đô?ng cơ la?m viêc vi? thê? nghiên cư?u đa? ta?o ra mô?t bươ?c cơ ba?n cho ca?c nghiên cư?u tiê?p theo.

Các bài báo khác
Số 34 (2014) Trang: 103-112
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 145-154
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 215-223
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 225-236
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 23-32
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 91-99
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 92-99
Tải về
Hà Thanh Toàn (2022) Trang: 256-284
Tạp chí: toàn cảnh nguồn nhân lực đồng bằng sông cửu long và vai trò của trường đại học Cần Thơ
(2022) Trang: 358-377
Tạp chí: Proceedings of the third international Conference in Business, Economics & Finance, tại trường Kinh tế, tháng 11/2021
(2022) Trang: 375-390
Tạp chí: proceedings book of the international conference on investment and development for agricultural markets and rural tourism in the Mekong Delta
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...