Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 24b (2012) Trang: 91-99
Tải về

ABSTRACT

This research aims to test the correlation and assess the impact of motivation to work behavior of the office workers in Can Tho City (The office workers are an intellectual labor, working in the public and private companies) . Base on primary data collection gathered from 111 office workers in Can Tho. The results have identified five factors that affect general motivation including Trainining and promotion opportunities, Proud of organization, Supportive supervision, Feeling of being in on things, Working conditions . Three factors which affect the work behavior of office workers in Can Tho City are Trainining and promotion opportunities, Supportive supervision, Feeling of being in on things. The study also described the demographic characteristics, job tenure, job position, income per month of office workers in Can Tho City to help the managers find out the solutions to improve their employees?s motivation and  behavior at work.

Keywords: Work motivation, work behavior, office workers

Title:    The correlation between work motivation and behavior at work: A case study of office workers in Can Tho city

TóM TắT

Mục tiêu nghiên cứu là hướng đến việc kiểm tra mối tương quan và đánh giá mức độ ảnh hưởng của động cơ làm việc đến hành vi thực hiện công việc của nhân viên khối văn phòng tại thành phố Cần Thơ dựa trên số liệu sơ cấp thu thập được từ 111 nhân viên văn phòng tại Cần Thơ (nhân viên khô?i văn pho?ng la? lư?c lươ?ng lao đô?ng tri thư?c, la?m viê?c ơ? doanh nghiê?p công va? tư nhân). Kết quả có năm nhân tố được xác định có ảnh hưởng đến động cơ chung gồm: cơ hội học tập và thăng tiến, tự hào về tổ chức, sự hỗ trợ của cấp trên, cảm giác được thể hiện và điều kiện làm việc. Trong đó có ba nhân tố có ảnh hưởng đến hành vi thực hiện công việc của nhân viên văn phòng thành phố Cần Thơ: cơ hội học tập và thăng tiến, sự hỗ trợ của cấp trên và cảm giác được thể hiện. Nghiên cứu cũng mô tả chi tiết các đặc điểm nhân khẩu học, số năm kinh nghiệm, vị trí, thu nhập,?của nhân viên khối văn phòng trên địa bàn thành phố Cần Thơ nhằm giúp các nhà quản lý trên đại bàn tìm ra giải pháp nâng cao động cơ làm việc và hành vi tích cực trong công việc.

Từ khóa: Động cơ làm việc, hành vi thực hiện công việc, nhân viên văn phòng

Các bài báo khác
Số 34 (2014) Trang: 103-112
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 110-116
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 145-154
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 215-223
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 225-236
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 23-32
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 92-99
Tải về
Hà Thanh Toàn (2022) Trang: 256-284
Tạp chí: toàn cảnh nguồn nhân lực đồng bằng sông cửu long và vai trò của trường đại học Cần Thơ
(2022) Trang: 358-377
Tạp chí: Proceedings of the third international Conference in Business, Economics & Finance, tại trường Kinh tế, tháng 11/2021
(2022) Trang: 375-390
Tạp chí: proceedings book of the international conference on investment and development for agricultural markets and rural tourism in the Mekong Delta
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...