Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
17(4) (2019) Trang: 17-22
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm phân tích ảnh hưởng của các yếu tố quản trị quan hệ khách hàng đến sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng có sử dụng dịch vụ của các ngân hàng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Dữ liệu nghiên cứu được thu thu thập từ 200 quan sát thông qua phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Phương pháp phân tích cấu trúc tuyến tính (SEM) được sử dụng để kiểm định mối quan hệ của các thành phần quản trị quan hệ khách hàng đến lòng trung thành đối với dịch vụ của ngân hàng. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, các nhóm nhân tố sau có ảnh hưởng đến sự hài lòng và lòng trung thành khách hàng tại ngân hàng, đó là: (1) Hành vi nhân viên, (2) Môi trường vật lý, (3) Quản lý tương tác qua mạng xã hội, (4) Giải quyết rắc rối khách hàng.

Các bài báo khác
Số 34 (2014) Trang: 103-112
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 110-116
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 145-154
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 215-223
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 225-236
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 23-32
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 91-99
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 92-99
Tải về
Hà Thanh Toàn (2022) Trang: 256-284
Tạp chí: toàn cảnh nguồn nhân lực đồng bằng sông cửu long và vai trò của trường đại học Cần Thơ
(2022) Trang: 358-377
Tạp chí: Proceedings of the third international Conference in Business, Economics & Finance, tại trường Kinh tế, tháng 11/2021
(2022) Trang: 375-390
Tạp chí: proceedings book of the international conference on investment and development for agricultural markets and rural tourism in the Mekong Delta
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...