Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 22c (2012) Trang: 165-172
Tải về

Abstract

This paper was studied on the classification of fungus isolated from juvenile snakehead fish (Chana striata) with fungal infection and evaluation of in vitro screening of chemicals on isolated fungi. 68 sampling fish with ucerative syndrome and fungal infection on the body and 10 fish without clinical signs were examined. The samples were collected in Dong Thap province in the period of from January to August, 2011. Wet mount observation was carried out at Department of Aquatic Biology and Pathology, CAF, CTU. The isolation was performed on incubating of sample materials at 28ºC for 4 days on GYA; the identification was based on the morphological characteristics, asexual preproductive process of fungi and using of expressed sequence tag and BLAST search. The results of this study showed that Achlya bisexualis was isolated from infected snakehead fish. The minimum inhibitory concentration of formalin and antizol was 600 and 40 ppm, respectively. The activities of formalin and antizol against to Achlya bisexualis was 800 ppm, after exposing to the chemical for 24 hours and 40 ppm, after exposing to the chemical for 1 hour, respectively.

Keywords: Achlya bisexualis, bronopol, formol, snakehead

Title:    Identification of Achlya bisexualis isolated from juvenile cultured snakehead (Channa striata) and in vitro activities of chemicals against fungus

 

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định thành phần loài vi nấm nhiễm trên cá lóc giai đoạn giống và xác định nồng độ diệt nấm của một số hóa chất phổ biến để ứng dụng trong phòng trị bệnh nấm. Tổng số mẫu cá lóc giống được thu là 78 mẫu, trong đó 68 mẫu cá bệnh với dấu hiệu lở loét và có những đám màu trắng như bông gòn xuất hiện trên thân cá và 10 mẫu cá khỏe tại tỉnh Đồng Tháp từ tháng 1-8/2011. Tất cả cá bệnh đều được quan sát tiêu bản tươi và phân lập nấm tại Bộ môn Sinh học và Bệnh Thủy sản, Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ. Nấm được nuôi cấy trên môi trường GYA, ủ ở 28oC trong thời gian 4 ngày. Các chủng nấm thuần được định danh dựa trên đặc điểm hình thái trong môi trường GY lỏng, quá trình sinh sản vô tính của nấm và bằng phương pháp sinh học phân tử (giải trình tự đoạn gen đặc trưng 28S và tra cứu Blast). Kết quả đã định danh được nấm thủy mi Achlya bisexualis nhiễm trên các lóc giai đoạn giống. Bên cạnh đó, đã xác định được nồng độ ức chế tối thiểu của formol và antizol đối với sự phát triển của nấm lần lượt là 600 và 40 ppm và khả năng diệt nấm của formol và antizol lần lượt là 800 ppm ngâm sau 24 giờ  và 30 ppm ngâm sau 1 giờ.

Tư? kho?a: Achlya bisexualis, bronopol, cá lóc, formol

Các bài báo khác
Số 21b (2012) Trang: 124-132
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 20-29
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 224-231
Tác giả: Phạm Minh Đức
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 88-97
Tải về
(2014) Trang: 192
Tạp chí: The 9th symposium on diseases in Asian Aquaculture (DAA 9), Ho Chi Minh city, Viet Nam, 24-28 Nov, 2014
48 (2013) Trang: 48
Tác giả: Phạm Minh Đức
Tạp chí: Fish pathology 48 (2): 48-51. (2013)
3 (2013) Trang: 89
Tác giả: Phạm Minh Đức
Tạp chí: International Journal of Research in Fisheries and Aquaculture. 3: 89-97. (2013)
21 (2013) Trang: 59
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 21: 59-64. (11/2013)
9 (2013) Trang: 74
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 15: 74-79. (9/2013)
1 (2012) Trang: 142
Tạp chí: HN Khoa học trẻ Ngành Thủy sản toàn quốc III
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...