Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 20-20
Tạp chí: The 7 Regional AquaFeed Forum
Liên kết:

This study was conducted to determine the effect of heat-killed Lactobacillus plantarum strain L-137 (HK L-137) on growth performance and immune response of white leg shrimp Litopenaeus vannamei. Three different supplemental amounts of 0.1 g of LP20 (which consists of 20% HK L-137) kg-1, 10 g β-glucan kg-1 and 0.05 g LP20+ 5 g β-glucan kg-1 were used. These amounts were added to a commercial diet (control diet). Triplicates were done for each dietary treatment. Initial shrimp (PL12) were stocked in re-circulation 2 m3 tanks at a stocking density of 300 individual per tank, and were tested with these respective diets for 90 days period. Growth performance, survival rate and immune response were determined monthly or so. Formalin stress test and skin color evaluation were tested at the end of the study. The results showed that survival and growth rates of shrimp fed with feed supplemental LP20 grew significantly (PVibrio parahemolyticus challenges, were increased significantly (P

Các bài báo khác
Số 21b (2012) Trang: 124-132
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 165-172
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 20-29
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 224-231
Tác giả: Phạm Minh Đức
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 88-97
Tải về
GS.TS Nguyễn Thanh Phương (2022) Trang: 3-18
Tạp chí: Nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long: Hiện trạng và Định hướng phát triển
(2014) Trang: 192
Tạp chí: The 9th symposium on diseases in Asian Aquaculture (DAA 9), Ho Chi Minh city, Viet Nam, 24-28 Nov, 2014
48 (2013) Trang: 48
Tác giả: Phạm Minh Đức
Tạp chí: Fish pathology 48 (2): 48-51. (2013)
3 (2013) Trang: 89
Tác giả: Phạm Minh Đức
Tạp chí: International Journal of Research in Fisheries and Aquaculture. 3: 89-97. (2013)
21 (2013) Trang: 59
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 21: 59-64. (11/2013)
9 (2013) Trang: 74
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 15: 74-79. (9/2013)
1 (2012) Trang: 142
Tạp chí: HN Khoa học trẻ Ngành Thủy sản toàn quốc III
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...