Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 15a (2010) Trang: 224-231
Tác giả: Phạm Minh Đức
Tải về

Abstract

This study was carried out to determine pathogenicity of new anamorphic fungi, Plectosporium oratosquillae NJM 0662 and Acremonium sp. NJM 0672 to Kuruma prawn (Penaeus japonicus). Cumulative mortality of the prawn injected with a high dose (5.0x106 conidia ml-1)and a low dose (5x104 conidia ml-1) of the isolate NJM 0662 reached 40% and 0%, respectively after 45 days inoculation. In the contrary, cumulative mortality of prawn injected with the high dose and the low dose of the isolate NJM 0672 reached 100% and 40%, respectively after 45 days inoculation. The gill lesions, blackish with numerous black spots in the gill filaments were found in the kuruma prawn. The histopathological examinations demonstrated that hyphae and conidia grew well inside the gill filaments. The result confirmed that these two anamorphic fungi were pathogenic to kuruma prawn.

Keywords: Anamorphic fungi, Kuruma prawn, Penaeus japonicus, pathogenicity 

Title: Pathogenicity of anamorphic fungi Plectosporium oratosquillae and Acremonium sp. to kuruma prawn Penaeus japonicus

Tóm tắt

Thí nghiệm gây ca?m nhiê?m trên tôm he Nhâ?t Ba?n (Penaeus japonicus) đươ?c thư?c hiê?n nhằm xác định kha? năng gây bê?nh cu?a hai loài nấm bất toàn Plectosporium oratosquillae NJM 0662 và Acremonium sp. NJM 0672. Kê?t qua? cho thâ?y tỷ lệ chết của tôm khi cảm nhiễm nấm P. Oratosquillae ở mật độ 5x106 và 5x104 bào tử/ml lần lượt là 40% và 0% sau 45 ngày cảm nhiễm. Trong khi đó, tỷ lệ chết của tôm khi cảm nhiễm nấm Acremonium sp. ở mật độ xác định  như trên lần lượt là 100% và 40% sau 45 ngày cảm nhiễm. Dấu hiệu bệnh tích là mang chuyển màu đen, hoặc có nhiều chấm đen, quan sát tiêu bản tươi của tia mang cho thấy có sự hiện diện của khuẩn ty. Kết quả mô học cũng chứng minh có sự hiện diện của khuẩn ty và bào tử trong tia mang. Từ kết quả của thí nghiệm cảm nhiễm có thể kết luận hai loài nấm bất toàn này cũng có thể gây bệnh trên tôm he Nhật Bản.

Tư? kho?a: Nấm bất toàn, tôm he Nhâ?t Ba?n Penaeus japonicus, gây ca?m nhiê?m

Các bài báo khác
Số 21b (2012) Trang: 124-132
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 165-172
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 20-29
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 88-97
Tải về
(2014) Trang: 192
Tạp chí: The 9th symposium on diseases in Asian Aquaculture (DAA 9), Ho Chi Minh city, Viet Nam, 24-28 Nov, 2014
48 (2013) Trang: 48
Tác giả: Phạm Minh Đức
Tạp chí: Fish pathology 48 (2): 48-51. (2013)
3 (2013) Trang: 89
Tác giả: Phạm Minh Đức
Tạp chí: International Journal of Research in Fisheries and Aquaculture. 3: 89-97. (2013)
21 (2013) Trang: 59
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 21: 59-64. (11/2013)
9 (2013) Trang: 74
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 15: 74-79. (9/2013)
1 (2012) Trang: 142
Tạp chí: HN Khoa học trẻ Ngành Thủy sản toàn quốc III
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...