Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
10(1) (2016) Trang: 031-036
Tạp chí: Fisheriessciences.com

This study was carried out to isolate and identify fungal isolates causing fungal infected in the eggs and fries of stripped catfish in An Giang and Dong Thap Provinces. A total of 20 and 85 fungal isolates were isolated from infection fries and eggs samples of stripped catfish, respectively. All fungal isolates were identified as belonging to two genera Saprolegnia and Achlya. The optimal temperature for vegetative growth of four isolates Achlya sp. and Saprolegnia sp. was 30 °C and 25 °C, respectively. The vegetative growth of these isolates were able to tolerate up to 1 %  NaCl. The hatching rate of eggs challenge with fungus Achlya AG1213 at low and high dose were 48.7% and 34.0%, respectively. The hatching rate of eggs challenge with fungus Saprolegnia AG1219 at low and high dose were 55.3% and 32.0%, respectively. However, The hatching rate of eggs was 72.3% in the control group. This is the first report on fungi isolated from striped catfish eggs and fries at hatcheries in the Mekong Delta Vietnam.

Các bài báo khác
Số 21b (2012) Trang: 124-132
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 165-172
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 20-29
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 224-231
Tác giả: Phạm Minh Đức
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 88-97
Tải về
(2014) Trang: 192
Tạp chí: The 9th symposium on diseases in Asian Aquaculture (DAA 9), Ho Chi Minh city, Viet Nam, 24-28 Nov, 2014
48 (2013) Trang: 48
Tác giả: Phạm Minh Đức
Tạp chí: Fish pathology 48 (2): 48-51. (2013)
3 (2013) Trang: 89
Tác giả: Phạm Minh Đức
Tạp chí: International Journal of Research in Fisheries and Aquaculture. 3: 89-97. (2013)
21 (2013) Trang: 59
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 21: 59-64. (11/2013)
9 (2013) Trang: 74
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 15: 74-79. (9/2013)
1 (2012) Trang: 142
Tạp chí: HN Khoa học trẻ Ngành Thủy sản toàn quốc III
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...