Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
5 (2017) Trang: 228-232
Tạp chí: International Journal of Fisheries and Aquatic Studies

Morphological differences among two cultured and three wild bighead catfish (Clarias macrocephalus) populations, and introduced North African catfish (Clarias gariepinus) and hybrids (C. macrocephalus x C. gariepinus) collected in the Mekong Delta, Viet Nam, were assessed using five meristic and 21 morphometric measurements. Wild and cultured C. macrocephalus differed significantly at 19 of 21 morphometric traits (P C. macrocephalus differed from C. gariepinus and hybrids in the number of gill rakers on the first branchial arch and for all morphometric traits (PC. macrocephalus and the shape of the occipital process similar to C. gariepinus. Discriminant analysis correctly classified 97.5 and 99.0% individuals as cultured and wild C. macrocephalus, 80.0% as C. gariepinus, and their hybrids with 95.7% confidence. Misclassifications were found between cultured and wild bighead catfish, and between C. gariepinus and hybrids. Results from this study can be used to distinguish F1 hybrid and cultured bighead catfish from wild individuals

Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 102-109
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 19-26
Tác giả: Dương Thúy Yên
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 200-206
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 23-30
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 29-36
Tác giả: Dương Thúy Yên
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 64-71
Tải về
Vol. 11, No. 1 (2019) Trang: 70-77
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 72-81
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 77-83
Tải về
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 81-88
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 86-93
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 86-95
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 91-96
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 92-100
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 94-101
Tải về
(2014) Trang: 1
Tạp chí: The international conference on aquaculture and environment: A focus in the Mekong Delta, Vietnam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...