Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
8 (2015) Trang: 79-85
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Nghiên cứu nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của thời gian nuôi đến đặc điểm hình thái và sự cong thân của dòng cá rô đầu vuông (Anabas testudineus) giai đoạn thương phẩm. Mẫu được thu từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2014. Mẫu cá được thu từ 4 hộ nuôi ở Hậu Giang và Cần Thơ, mỗi hộ có 2 lần thu khi cá được nuôi 5 tháng và 7 tháng, mỗi lần thu ngẫu nhiên khoảng 30 mẫu. Cá được cân, đo các chỉ tiêu thể hiện hình dạng đầu, dạng thân và mức độ cong thân. Kết quả cho thấy hình dạng đầu và thân cá thon dài hơn ở cá 7 tháng nuôi, tương ứng với sự phát triển của tuyến sinh dục và giảm độ béo. Tỉ lệ cá cong thân ở 4 hộ khảo sát dao động từ 15,6 – 39,3%. Tỉ lệ và mức độ cong thân của cá tăng theo thời gian nuôi và mức độ tăng khác nhau giữa các hộ nuôi. Trong cùng một ao, cá cong thân có khối lượng lớn hơn cá bình thường, chứng tỏ cá thể tăng trưởng nhanh hơn có khả năng bị cong thân nhiều hơn. Cá cái tăng trưởng nhanh hơn và có tỉ lệ cong thân cao hơn so với cá đực.

Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 102-109
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 19-26
Tác giả: Dương Thúy Yên
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 200-206
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 23-30
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 29-36
Tác giả: Dương Thúy Yên
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 64-71
Tải về
Vol. 11, No. 1 (2019) Trang: 70-77
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 72-81
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 77-83
Tải về
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 81-88
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 86-93
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 86-95
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 91-96
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 92-100
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 94-101
Tải về
(2014) Trang: 1
Tạp chí: The international conference on aquaculture and environment: A focus in the Mekong Delta, Vietnam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...