Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 60
Tạp chí: International Symposium Aquatic products processing Cleaner production chain for healthier food
Liên kết:

This study was carried out through direct interview 65 rotation black tiger shrimp-rice BSR) farmers and 62 white leg shrimp -rice (WS-R) farmers in Kien Giang province from September to December 20I4.In the result, rotation shrimp-rice area andproduction of the province were70,750 ha and 27,675 tons. According to the shrimp-rice areaplan of the province, will increase around 76,500hain20I5 and 80,200 hain2020. Culture area of BS-R (1.7 ha) was larger than WS-R (1.a ha) but water level in flat form was shallower (0.5 m) than that in WS-R (0,6 p). Density and stocking time of black tiger shrimp (BS) were lower than (7.8 indslm'lcrop and 3.5 times/crop) white leg shrimp (wS), i.e.13.4 inds/m'lcrop and 3.7 timeslcrop). Commercial pellet feeds were used in BS farm system (89.2% households) and WS-R (95.5% households), FCR were 0.5 and, 0.7, respectively. The first harvest time of BS-R system was (125 days) longer than WS-R system (100 days), and harvest size 32.3 and 12.7 inds/kg, respectively. Survival rate and yield in BS-R were (13.1% and 320 kglhalcrop) lower than that in WS-R system (33.0% and 632 kglha/crop). Total cost of WS-R system was 51.3 '\rND million/halcrop, higher than that (1.9 time) in BS-R. Cost price and farm gate price were 99.400 VND/kg, 217.700 VND/kg and 99j00 vND/kg, 132.900 vND/kg, respectively, gained profits were 36.1 and 44.4 vND million/halcrop, benef,rt per costs were 0.7 and 1.7 time. Ratio of lost farmers in WS-R system (22.6%) was higher than that in BS-R (7.7%). Besides, effected factors to yield and profit of the two systems were also analysed in this study. Keywords: Technique, finance, black tiger shrimp-rice, white leg shrimp-rice, Kien Giang

Các bài báo khác
Số 51 (2017) Trang: 117-124
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 133-139
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 136-144
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 143-150
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 219-227
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 246-254
Tải về
Vol. 54, No. 2 (2018) Trang: 27-34
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 71-80
Tải về
(2014) Trang: 655
Tạp chí: 5th Global Symposium on Gender in Aquaculture (GAF5); ICAR-National Bureau of Fish Genetic Resources, Lucknow, India; 13-15 November 2014
1 (2014) Trang: 86-99
Tạp chí: Trao đổi phương pháp và kinh nghiệm nghiên cứu đánh giá biến đổi khí hậu trong lĩnh vực thủy sản
5 (2014) Trang:
Tạp chí: 5th Global Symposium on Gender in Aquaculture (GAF5); ICAR-National Bureau of Fish Genetic Resources, Lucknow, India; 13-15 November 2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...