Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
ISBN: 978-604-913-259-9 (2014) Trang: 449-458
Tạp chí: Khoa học và công nghệ
Liên kết: http://emer.ac.vn

Nghiên cứu này đã được thực hiện từ tháng 08/2012-10/2013 thông qua việc thu mẫu nguồn lợi hải sản, và phỏng vấn ngư dân của 100 tàu khai thác lưới kéo và lưới rê (4 tàu/nhóm công suất) tại 05 bến cảng cá chính của tỉnh Kiên Giang. Kết quả nghiên cứu cho thấy nguồn lợi hải sản được khai thác khá đa dạng về thành phần loài gồm 38 Bộ, 14 Họ và 65 loài có giá trị kinh tế đã được xác định. Nghề lưới kéo và lưới rê khai thác được lần lượt là 65 loài và 19 loài, sản phẩm khai thác chính của nghề lưới kéo đôi và kéo đơn xa bờ là các loài cá có giá trị kinh tế với tỷ lệ lần lượt là 36,43% và 38,37%. Nghề lưới kéo đơn ven bờ là tôm chiếm 47,51% và nghề lưới rê là cá có giá trị kinh tế và ghẹ với tỷ lệ lần lượt là 82,37% và 89,34% theo nhóm công suất trên 90CV và dưới 90CV. Tổng doanh thu của nghề lưới kéo đôi xa bờ là cao nhất (7,09 tỷ đồng/năm) so với các nhóm nghề còn lại khác trong nghiên cứu này; hiệu quả tài chính trong khai thác của nghề lưới kéo đơn ven bờ chỉ đạt 53,3%, thấp hơn so với các nhóm nghề khác. Hiện nay tỷ lệ chết do khai thác còn khá cao, là nguyên nhân gây nên suy giảm nguồn lợi hải sản tự nhiên trong những năm qua ở tỉnh Kiên Giang.

Các bài báo khác
Số 51 (2017) Trang: 117-124
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 133-139
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 136-144
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 143-150
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 219-227
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 246-254
Tải về
Vol. 54, No. 2 (2018) Trang: 27-34
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 71-80
Tải về
(2015) Trang: 60
Tạp chí: International Symposium Aquatic products processing Cleaner production chain for healthier food
(2014) Trang: 655
Tạp chí: 5th Global Symposium on Gender in Aquaculture (GAF5); ICAR-National Bureau of Fish Genetic Resources, Lucknow, India; 13-15 November 2014
1 (2014) Trang: 86-99
Tạp chí: Trao đổi phương pháp và kinh nghiệm nghiên cứu đánh giá biến đổi khí hậu trong lĩnh vực thủy sản
5 (2014) Trang:
Tạp chí: 5th Global Symposium on Gender in Aquaculture (GAF5); ICAR-National Bureau of Fish Genetic Resources, Lucknow, India; 13-15 November 2014
 


Vietnamese | English






 
 
Vui lòng chờ...