Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: A-0-30
Tạp chí: International Fisheries Symposium
Liên kết:

The study was conducted from September 2014 to February 2015 through survey of 90 small scale white leg shrimp farmers (HH), 12 cooperatives (Co) 12 Farms (F) and 12 companies (Com) by using questionnaire. The results indicated that the total cultured area (ha/HH) and cultured ponds (ponds/HH) of NH were respectively 4.6 and 4.9 lower than Co (32.4; 30.3), F (15.1; 13.1) and Com (92.9; 83.7). Stocking densities, survival rate, cultured periods and harvested size of shrimp were highest in Com, followed by F, Co, HH, respectively shrimp yield 13.9 respectively; 10.6; 10.9 and 8.37 tons /ha/crop. The lowest production costs of F and highest in Comwere67.5 to 73.9 VND/kg, respectively. The profits (Mill/ha/crop) of all cultured forms were rather high, HH (596), Co (692), F (696) and Com (1,038) respectively. Benefit per cost was ranged at 1.0; 0.85; 1.03 and 1.04 times respectively. Profitability ratio in this research was very high, except for HH (unprofitable 6% of HH). Biosecurity level and staff capacity building activities of Com form was more considered than the other forms.

Các bài báo khác
Số 51 (2017) Trang: 117-124
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 133-139
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 136-144
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 143-150
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 219-227
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 246-254
Tải về
Vol. 54, No. 2 (2018) Trang: 27-34
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 71-80
Tải về
(2015) Trang: 60
Tạp chí: International Symposium Aquatic products processing Cleaner production chain for healthier food
(2014) Trang: 655
Tạp chí: 5th Global Symposium on Gender in Aquaculture (GAF5); ICAR-National Bureau of Fish Genetic Resources, Lucknow, India; 13-15 November 2014
1 (2014) Trang: 86-99
Tạp chí: Trao đổi phương pháp và kinh nghiệm nghiên cứu đánh giá biến đổi khí hậu trong lĩnh vực thủy sản
5 (2014) Trang:
Tạp chí: 5th Global Symposium on Gender in Aquaculture (GAF5); ICAR-National Bureau of Fish Genetic Resources, Lucknow, India; 13-15 November 2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...