Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: A-0-32
Tạp chí: International Fisheries Symposium
Liên kết:

This study was carried out through direct interview 65 tiger shrimp-rice (TSR) rotation farmers and 62 white leg shrimp-rice (WSR) rotation farmers in An Minh, An Bien, Vinh Thuan and U Minh Thuong, Kien Giang province from September to December 2014. The result showed that TSR farm area (1.66 ha/farm) larger than WSR farm area (1.37 ha/farm) but water level on the flat form was lower respectively 0.52 m and 0.57 m. Shrimp seed size of TSR was larger (PL16) than that in WSR (PL11.9) but stocking density and stocking time were lower (7.8 ind/m2 and 3.49 times) than that in WSR (13.4 ind/m2/cropand 3.74 times/crop). Pellet feeds were supplied for TSR (89.2% household) and WSR (95.5% household), FCRs were 0.45 and 0.67, respectively. First harvest in TSR system was longer (125 days) that in WSR (100 days), harvest sizes were 32.3 and 72.7 inds/kg respectively. Survival rate and yield of TSR (13.1% and 320 kg/ha/crop) was lower than that in WSR (33.0% and 632 kg/ha/crop). Investment cost in WSR was 51.3 VND million, higher 1.89 time compared to TSR and profit was 36.1 and 44.4 VND million/ha/crop, respectively (benefit/cost were 0.66 and 1.65 times). Economic lost household ratio in WSR (22.6%) was higher than that in TSR (7.7%). In addition, effective factors on yield and profit of the two farming systems were analysed in this study.

Các bài báo khác
Số 51 (2017) Trang: 117-124
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 133-139
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 136-144
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 143-150
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 219-227
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 246-254
Tải về
Vol. 54, No. 2 (2018) Trang: 27-34
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 71-80
Tải về
(2015) Trang: 60
Tạp chí: International Symposium Aquatic products processing Cleaner production chain for healthier food
(2014) Trang: 655
Tạp chí: 5th Global Symposium on Gender in Aquaculture (GAF5); ICAR-National Bureau of Fish Genetic Resources, Lucknow, India; 13-15 November 2014
1 (2014) Trang: 86-99
Tạp chí: Trao đổi phương pháp và kinh nghiệm nghiên cứu đánh giá biến đổi khí hậu trong lĩnh vực thủy sản
5 (2014) Trang:
Tạp chí: 5th Global Symposium on Gender in Aquaculture (GAF5); ICAR-National Bureau of Fish Genetic Resources, Lucknow, India; 13-15 November 2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...