Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
ISSN 1859-4581 (2014) Trang: 155-162
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Liên kết:

Nhằm đánh giá biến động môi trường nước, dinh dưỡng và nhiễm mặn đất trong mô hình nuôi tôm sú-lúa luân canh truyền thống (TT) và cải tiến (CT) ở tỉnh Kiên Giang (KG), nghiên cứu này đã được thực hiện thông qua việc thu mẫu môi trường nước hàng tháng (5 đợt) trong vụ nuôi tôm (mùa khô), dinh dưỡng, pH và nhiễm mặn đất (5 đợt) trong vụ nuôi tôm và trồng lúa (mùa khô và mùa mưa) ở huyện Anh Minh (mô hình TT) và An Biên (mô hình CT) từ tháng01-12/2012. Có 3 ruộng thí nghiệm (CT: 1,5-2,0; TT 2,5-3,0 ha/ruộng) được chọn ở mỗi mô hình. Kết quả của nghiên cứu cho thấy các giá trị pH (7,6-8,7), độ kiềm (87-133 mg/L), BOD (0,76-2,5 mg/L) và COD (4,8-9,6 mg/L) nằm trong khoảng thích hợp cho nuôi tôm sú và không có sự khác biệt lớn giữa hai mô hình. Nhiệt độ (TT) biến động lớn, DO (CT) thấp ở cuối vụ, độ mặn thấp ở đầu vụ và biến động lớn trong quá trình nuôi ở cả 2 mô hình. Các yếu tố dinh dưỡng trong đất có xu hướng tăng dần trong vụ nuôi tôm và giảm vào vụ trồng lúa. Các giá trị pH đất (5,7-6,9), TN (1.350-2.063 mg/Kg), TP (174-565 mg/Kg) và chất hữu cơ (CHC) (4,6-7,4 mg/Kg) ở mô hình TT cao hơn so với CT và nằm trong khoảng thích hợp cho 2 mô hình nuôi. Độ mặn tích lũy trong đất ở mô hình TT (0,47-2,0?) cao hơn so với mô hình CT (0,35-1,1?), các giá trị thu được ở 3 tầng (mặt, 5 và 10 cm) của 2 mô hình không có sự khác biệt lớn. Mức độ xâm nhập mặn trong nghiên cứu này chưa gây ảnh hưởng đến phát triển của cây lúa trong mùa mưa. Tuy nhiên, cũng cần có những giải pháp để phát triển bền vững mô hình này ở tỉnh KG trong thời gian tới.

Các bài báo khác
Số 51 (2017) Trang: 117-124
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 133-139
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 136-144
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 143-150
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 219-227
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 246-254
Tải về
Vol. 54, No. 2 (2018) Trang: 27-34
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 71-80
Tải về
(2015) Trang: 60
Tạp chí: International Symposium Aquatic products processing Cleaner production chain for healthier food
(2014) Trang: 655
Tạp chí: 5th Global Symposium on Gender in Aquaculture (GAF5); ICAR-National Bureau of Fish Genetic Resources, Lucknow, India; 13-15 November 2014
1 (2014) Trang: 86-99
Tạp chí: Trao đổi phương pháp và kinh nghiệm nghiên cứu đánh giá biến đổi khí hậu trong lĩnh vực thủy sản
5 (2014) Trang:
Tạp chí: 5th Global Symposium on Gender in Aquaculture (GAF5); ICAR-National Bureau of Fish Genetic Resources, Lucknow, India; 13-15 November 2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...