Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: E-P-05
Tạp chí: International Fisheries Symposium
Liên kết:

This study was conducted by interviewing 152 households culturing snake head fish by 3 farming system located in An Giang, Tra Vinh, Vinh Long and Hau Giang from February to December, 2014. The results showed that the total of snake head cultured area in Tra Vinh is larger than that of the other provinces. Happa farming system in river has the FCR of 3.5±1.5 that is higher than that in pond and happa in pond. Survival rate in 3 farming systems including pond, happa in pond and happa in river are 57.5±18.8%; 59.0±31.1% and 63.3±18.2% respectively. Pond cultured system has the yield of 189.7±104.5 ton/ha/crop, while happa in pond has 3.4±2.4 ton/ha/crop and happa in river has 5.1±2.8 ton/ha/crop. Total investment cost are 4,802.1±3,449.1 for pond, 75.8±68.1 for happa in pond and 131.3±74.8 for happa in river with the producing cost of (24.8±8.7) 1,000 VND/kg; (21.9±8.3) 1,000 VND/kg and (26.4±6.2) 1,000 VND/kg respectively. the selling price are (26.7±3.1) 1,000 VND for pond; (30.4±2.4) 1,000VND for happa in pond and (31.6±3.1) 1,000 VND for happa in river with profits are (813.8±1,714.9); (27.9±33.2) and (32,30±40,46) VND million/ha/crop respectively. Factors affect the farming systems include storm, water temperature, drought and salinity.

Các bài báo khác
Số 51 (2017) Trang: 117-124
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 133-139
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 136-144
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 143-150
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 219-227
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 246-254
Tải về
Vol. 54, No. 2 (2018) Trang: 27-34
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 71-80
Tải về
(2015) Trang: 60
Tạp chí: International Symposium Aquatic products processing Cleaner production chain for healthier food
(2014) Trang: 655
Tạp chí: 5th Global Symposium on Gender in Aquaculture (GAF5); ICAR-National Bureau of Fish Genetic Resources, Lucknow, India; 13-15 November 2014
1 (2014) Trang: 86-99
Tạp chí: Trao đổi phương pháp và kinh nghiệm nghiên cứu đánh giá biến đổi khí hậu trong lĩnh vực thủy sản
5 (2014) Trang:
Tạp chí: 5th Global Symposium on Gender in Aquaculture (GAF5); ICAR-National Bureau of Fish Genetic Resources, Lucknow, India; 13-15 November 2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...