Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2021
Số tạp chí 20(2021) Trang: 293-303
Tạp chí: Kỹ yếu Hội thảo Quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam lần thứ 20
Liên kết:

Interaction between Pratylenchus sp. and Fusarium solani, causes of yellow leaf and root rot disease of citrus (Citrus reticulata Blanco cv. Hong)

Interaction between the plant parasitic nematode Pratylenchus sp. and the fungus Fusarium solani, causing yellow leaf and root rot disease on Hong mandarin was investigated under net house conditions, from July to September 2020 at the
Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Can Tho University. The experiment was arranged in a completely randomized design with two factors: (P) densities of Pratylenchus sp. (0, 1, 2, 5 individuals/g soil); (F) densities of F. solani (0, 103, 106 spores/g soil). Fungal and nematode inoculation were performed at thirty days after planting, by applying inoculum suspensions to the potting medium, around the root zone. Experimental results evaluated at the time of 20, 30 and 40 days after inoculation by recording an average increase in plant height in 10 days in the treatment of 103 fungal spores/g soil combined with nematode density of 2 individuals/g of soil (F3P2) was significantly lower than treatments only applied with 103 fungal spores/g of soil (F3) or 2 nematodes/g of soil (P2) and the total height increase after 60 days were 50.58% (F3P2), 0.58% (F3), 4.98% (P2), respectively, lower compared with the uninoculated control (8.64 cm). This result shows that there is an interaction between Pratylenchus sp. and F. solani, when the nematodes present in rhizosphere leading disease severity of yellow leaf and root rot on Hong mandarin were more severe.
Keywords: citrus, Hong mandarin, Fusarium solani, Pratylenchus sp., soilborne disease.

Các bài báo khác
Số tạp chí 63(2021) Trang: 94-99
Tạp chí: Khoa Học Đất Việt Nam
Số tạp chí Kì 2-12/2021(2021) Trang: 93-95
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Dạy và học Ngày nay
Số tạp chí 12(2021) Trang: 111-128
Tạp chí: Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô
Số tạp chí 17(2021) Trang: 138-151
Tạp chí: tạp chí khoa học Đại học Mở TPHCM
Số tạp chí 9 (130)(2021) Trang: 84-92
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 162(2021) Trang: 12-22
Tạp chí: Tạp chí khoa học thương mại
Số tạp chí 19(2021) Trang: 20-25
Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 1(2021) Trang: 453-464
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO NCKH CẤP VIỆN-HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
Số tạp chí 1(2021) Trang: '835-842
Tạp chí: 42nd Asian Conference on Remote Sensing (ACRS 2021)


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...