Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2021
Số tạp chí 12(2021) Trang: 111-128
Tạp chí: Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ (HTKSNB) trong các công ty cổ phần tại thành phố Cần Thơ. Trên cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu trước đây, nghiên cứu đựợc thực hiện qua khảo sát 208 quản lý, kế toán trưởng, trưởng bộ phận của các công ty cổ phần tại thành phố Cần Thơ. Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA và mô hình hồi quy bội cho thấy mức độ và chiều hướng ảnh hưởng của từng nhân tố đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ. Mức độ ảnh hưởng được sắp xếp theo thứ tự quan trọng là môi trường kiểm soát, giám sát, hoạt động kiểm soát, thông tin và truyền thông, đánh giá rủi ro. Dựa trên kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất các hàm ý giúp các nhà quản lý xác định được các nhân tố cần quan tâm khi xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ để đạt tính hữu hiệu

Các bài báo khác
Số tạp chí 63(2021) Trang: 94-99
Tạp chí: Khoa Học Đất Việt Nam
Số tạp chí Kì 2-12/2021(2021) Trang: 93-95
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Dạy và học Ngày nay
Số tạp chí 20(2021) Trang: 293-303
Tạp chí: Kỹ yếu Hội thảo Quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam lần thứ 20
Số tạp chí 17(2021) Trang: 138-151
Tạp chí: tạp chí khoa học Đại học Mở TPHCM
Số tạp chí 9 (130)(2021) Trang: 84-92
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 162(2021) Trang: 12-22
Tạp chí: Tạp chí khoa học thương mại
Số tạp chí 19(2021) Trang: 20-25
Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 1(2021) Trang: 453-464
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO NCKH CẤP VIỆN-HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
Số tạp chí 1(2021) Trang: '835-842
Tạp chí: 42nd Asian Conference on Remote Sensing (ACRS 2021)


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...