Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
8 (2022) Trang: 449-464
Tạp chí: International Journal of Educational Methodology

A transition from pre-service training programs to teaching is a dramatic and somehow painful experience for novice teachers. The question is what difficulties novice teachers face and how they negotiate their professional identity to cope with difficulties and find joys in their career. This study is aimed to investigate novice teachers’ professional identity reconstruction, from their imaged-identities to their practiced identities. The use of semi-structured interviews collected data from four Vietnamese English as a foreign language (EFL) novice teachers. According to the data, cue-based was the most common type of novice teachers’ imagined identity. Regarding the practiced identities, the interviewees reported different professional identity reconstructions in the first five years of teaching practice. The participants’ excerpts enlisted some challenges that the novices faced such as students’ learning attitudes, working environments, or unorganized colleagues. Based on the research findings, some solutions were proposed in order to help novice teachers get through their difficult times at the very beginning of their career

Các bài báo khác
Số 10 (2008) Trang: 169-175
Tải về
Sách tham khảo (2017) Trang:
Tạp chí: Nhà xuất bản Đại học Can Thơ
3(1) (2017) Trang: 180-197
Tạp chí: European Journal of English Language Teaching
5 (4) (2017) Trang: 695-709
Tạp chí: Studies in English Language Teaching
Vol 11 (2014) Trang: 63-91
Tạp chí: The Journal of Asia TEFL
1 (2013) Trang: 181
Tạp chí: HTKH Tâm lí học và vấn đề cải thiện môi trường giáo dục hiện nay
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...