Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 10 (2008) Trang: 169-175
Tải về

ABSTRACT

Some Western scholars have been argued that learner autonomy is a Western value. However, in this paper, the author claims that learner autonomy is not biased just to Western values and that Asian learners are not un-autonomous by nature. The educational systems in Asian countries have not created sufficient opportunities for their learners to be autonomous. Learner autonomy can be stimulated in a non-Western context such asViet Namby implementing self-regulated learning at the class-room level. The author will present the results of two empirical studies on stimulating learner autonomy in a Vietnamese context.

Keywords: learner autonomy, self-regulated learning, cultural background

Title: Stimulating Learner Autonomy in a Vietnamese Context

TóM TắT

Tác giả của bài viết này cho rằng năng lực tự học không chỉ là một phẩm chất dành cho người học thuộc thế giới phương Tây, và về bản chất mà nói, sinh viên châu á không phái là không có năng lực tự học; hệ thống giáo dục ở các nước châu á chưa tạo đủ điều kiện để sinh viên phát triển năng lực tự học. Kết quả nghiên cứu của tác giả  bài viết này đã chứng minh rằng trong hoàn cảnh ViệtNamnăng lực tự học có thể được phát triển thông qua việc ứng dụng học tập tự điều chỉnh. 

Từ khóa: tự học, học tự điều chỉnh, nền tảng văn hóa

Các bài báo khác
8 (2022) Trang: 449-464
Tạp chí: International Journal of Educational Methodology
Sách tham khảo (2017) Trang:
Tạp chí: Nhà xuất bản Đại học Can Thơ
3(1) (2017) Trang: 180-197
Tạp chí: European Journal of English Language Teaching
5 (4) (2017) Trang: 695-709
Tạp chí: Studies in English Language Teaching
Vol 11 (2014) Trang: 63-91
Tạp chí: The Journal of Asia TEFL
1 (2013) Trang: 181
Tạp chí: HTKH Tâm lí học và vấn đề cải thiện môi trường giáo dục hiện nay
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...