Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
12 (2021) Trang: 111-128
Tạp chí: Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ (HTKSNB) trong các công ty cổ phần tại thành phố Cần Thơ. Trên cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu trước đây, nghiên cứu đựợc thực hiện qua khảo sát 208 quản lý, kế toán trưởng, trưởng bộ phận của các công ty cổ phần tại thành phố Cần Thơ. Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA và mô hình hồi quy bội cho thấy mức độ và chiều hướng ảnh hưởng của từng nhân tố đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ. Mức độ ảnh hưởng được sắp xếp theo thứ tự quan trọng là môi trường kiểm soát, giám sát, hoạt động kiểm soát, thông tin và truyền thông, đánh giá rủi ro. Dựa trên kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất các hàm ý giúp các nhà quản lý xác định được các nhân tố cần quan tâm khi xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ để đạt tính hữu hiệu

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 51-57
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 84-89
Tải về
7(3) (2017) Trang: 15-23
Tạp chí: Journal of Science Ho Chi Minh City Open University
(2017) Trang: 950-961
Tạp chí: VIETNAM’S ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE PROCESS OF INTERNATIONAL INTEGRATION
(2017) Trang: 229-242
Tạp chí: 8th NEU-KKU INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIO-ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL ISSUES IN DEVELOPMENT
Vol. 6(s1) (2017) Trang: 191-201
Tạp chí: Review of Integrative Business and Economics Research
Volume 4, Issue 2 (2017) Trang: 19-27
Tạp chí: International Journal of Engineering Technology and Management (IJETM)
1 (2013) Trang: 582
Tạp chí: Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL
1 (2012) Trang: 268
Tạp chí: Phát triển KT-XH
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...