Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
30 (2017) Trang: 125-128
Tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Nghiên cứu sử dụng Hàm sản xuất biên Cobb - Douglas kết hợp với hàm phi hiệu quả kỹ thuật (technical inefficiency model) để xác định ảnh hưởng của kỹ thuật sản xuất đến hiệu quả kỹ thuật của các hộ trồng lúa tại tỉnh Trà Vinh. Kết quả phân tích cho thấy, hiệu quả kỹ thuật chung của các nhóm hộ dao động trong khoảng 58,46%-99,25%, trung bình là 85,91%; các hộ có ứng dụng kỹ thuật, như: sạ hàng, hoặc sử dụng giống xác nhận, hoặc áp dụng biện pháp “3 giảm - 3 tăng” có hiệu quả kỹ thuật cao hơn các hộ không ứng dụng. Bên cạnh đó, trình độ học vấn, tham gia hiệp hội tại địa phương, tập huấn kỹ thuật có tác động tích cực đến hiệu quả kỹ thuật của hộ nói chung.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 51-57
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 84-89
Tải về
7(3) (2017) Trang: 15-23
Tạp chí: Journal of Science Ho Chi Minh City Open University
(2017) Trang: 950-961
Tạp chí: VIETNAM’S ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE PROCESS OF INTERNATIONAL INTEGRATION
(2017) Trang: 229-242
Tạp chí: 8th NEU-KKU INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIO-ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL ISSUES IN DEVELOPMENT
Vol. 6(s1) (2017) Trang: 191-201
Tạp chí: Review of Integrative Business and Economics Research
Volume 4, Issue 2 (2017) Trang: 19-27
Tạp chí: International Journal of Engineering Technology and Management (IJETM)
1 (2013) Trang: 582
Tạp chí: Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL
1 (2012) Trang: 268
Tạp chí: Phát triển KT-XH
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...