Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Volume 4, Issue 2 (2017) Trang: 19-27
Tạp chí: International Journal of Engineering Technology and Management (IJETM)

Aim of this study is to determine technical efficiency and determinants of technical efficiency of rice farmers in Tinh Bien district, Vietnam, based on a cross-sectional data collected in 2016 from 192 rice farmers in Tinh Bien. The Cobb-Douglas stochastic frontier production function, incorporating inefficiency effects was employed to analyze the data, using the Frontier 4.1. The results revealed that technical efficiency of the interviewed rice farmers was ranged 50.54-99.86%, average of 78.26%. Significant factors that were found to positively affect rice output per farm were area, labor, and phosphate fertilizer while seed and pesticide were negatively related to the rice output per farm. In addition, significant determinants were found positively affect to technical efficiency were education attainment, farm size, training, membership of farmers’ association while farming experience was found negatively to affect technical efficiency.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 51-57
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 84-89
Tải về
7(3) (2017) Trang: 15-23
Tạp chí: Journal of Science Ho Chi Minh City Open University
(2017) Trang: 950-961
Tạp chí: VIETNAM’S ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE PROCESS OF INTERNATIONAL INTEGRATION
(2017) Trang: 229-242
Tạp chí: 8th NEU-KKU INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIO-ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL ISSUES IN DEVELOPMENT
Vol. 6(s1) (2017) Trang: 191-201
Tạp chí: Review of Integrative Business and Economics Research
1 (2013) Trang: 582
Tạp chí: Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL
1 (2012) Trang: 268
Tạp chí: Phát triển KT-XH
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...