Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 817-825
Tạp chí: CTU ANNUAL ECONOMICS AND BUSINESS - UHD 2017 CONFERENCE
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) trong tăng trưởng kinh tế khu vực Công nghiệp – Xây dựng của tỉnh Kiên Giang dựa trên dữ liệu trong giai đoạn 2001-2015 được thu thập từ Niên giám thống kê của tỉnh Kiên Giang bằng hàm sản xuất Cobb–Douglas. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tốc độ tăng trưởng TFP bình quân của khu vực Công nghiệp – Xây dựng trong giai đoạn 2001-2015 là 0,64%/năm và đóng góp của TFP trong tăng trưởng kinh tế khu vực Công nghiệp – Xây dựng là 7,36%. Tuy nhiên, đóng góp của TFP trong tăng trưởng kinh tế khu vực Công nghiệp – Xây dựng đang cải thiện đáng kể và đạt 29,16% trong giai đoạn 2001-2015.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 51-57
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 84-89
Tải về
7(3) (2017) Trang: 15-23
Tạp chí: Journal of Science Ho Chi Minh City Open University
(2017) Trang: 950-961
Tạp chí: VIETNAM’S ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE PROCESS OF INTERNATIONAL INTEGRATION
(2017) Trang: 229-242
Tạp chí: 8th NEU-KKU INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIO-ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL ISSUES IN DEVELOPMENT
Vol. 6(s1) (2017) Trang: 191-201
Tạp chí: Review of Integrative Business and Economics Research
Volume 4, Issue 2 (2017) Trang: 19-27
Tạp chí: International Journal of Engineering Technology and Management (IJETM)
1 (2013) Trang: 582
Tạp chí: Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL
1 (2012) Trang: 268
Tạp chí: Phát triển KT-XH
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...