Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 359-369
Tạp chí: HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia đóng góp của các hộ dân trong các công trình thủy lợi quy mô nhỏ tại tỉnh Hậu Giang bằng mô hình Binary Logicstic dựa trên bộ dữ liệu điều tra 215 hộ dân theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 64,19% số hộ được khảo sát có đóng góp tự nguyện trong các công trình thủy lợi quy mô nhỏ với giá trị đóng góp được quy đổi thành tiền là 352.000 đồng/hộ. Kết quả phân tích mô hình Binary Logit cho thấy, các yếu tố có ảnh hưởng tích cực đến sự tham gia đóng góp của các hộ gia đình bao gồm giới tính của chủ hộ, tuổi của chủ hộ, trình độ học vấn của chủ hộ, tham gia dự họp của người thụ hưởng, thành viên của các tổ chức xã hội, nguồn thu nhập chính, sự tham gia đóng góp lần trước của hộ, được vận động tận nhà và diện tích đất nông nghiệp của hộ. 

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 51-57
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 84-89
Tải về
7(3) (2017) Trang: 15-23
Tạp chí: Journal of Science Ho Chi Minh City Open University
(2017) Trang: 950-961
Tạp chí: VIETNAM’S ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE PROCESS OF INTERNATIONAL INTEGRATION
(2017) Trang: 229-242
Tạp chí: 8th NEU-KKU INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIO-ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL ISSUES IN DEVELOPMENT
Vol. 6(s1) (2017) Trang: 191-201
Tạp chí: Review of Integrative Business and Economics Research
Volume 4, Issue 2 (2017) Trang: 19-27
Tạp chí: International Journal of Engineering Technology and Management (IJETM)
1 (2013) Trang: 582
Tạp chí: Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL
1 (2012) Trang: 268
Tạp chí: Phát triển KT-XH
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...