Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
83 (2017) Trang: 51-57
Tạp chí: Quản lý kinh tế
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu này là ước lượng tốc độ tăng trưởng và tỷ trọng đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) trong tăng trưởng kinh tế khu vực Nông – Lâm – Ngư nghiệp của tỉnh Kiên Giang bằng phương pháp hàm sản xuất Cobb-Douglas, dựa trên bộ dữ liệu thời gian 2001-2015. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hệ số đóng góp của vốn (α) là 0,6295, hệ số đóng góp của lao động (β) là 0,3705; tốc độ tăng trưởng TFP bình quân của khu vực Nông – Lâm – Ngư nghiệp trong mỗi giai đoạn 5 năm 2001-2005, 2006-2010 và 2011-2015 lần lượt là 0,18%/năm, -1,23%/năm và 1,16%/năm và đóng góp của TFP trong tăng trưởng kinh tế khu vực Nông – Lâm – Ngư nghiệp lần lượt là -3,40%, -20,28 và 10,48%.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 51-57
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 84-89
Tải về
7(3) (2017) Trang: 15-23
Tạp chí: Journal of Science Ho Chi Minh City Open University
(2017) Trang: 950-961
Tạp chí: VIETNAM’S ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE PROCESS OF INTERNATIONAL INTEGRATION
(2017) Trang: 229-242
Tạp chí: 8th NEU-KKU INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIO-ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL ISSUES IN DEVELOPMENT
Vol. 6(s1) (2017) Trang: 191-201
Tạp chí: Review of Integrative Business and Economics Research
Volume 4, Issue 2 (2017) Trang: 19-27
Tạp chí: International Journal of Engineering Technology and Management (IJETM)
1 (2013) Trang: 582
Tạp chí: Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL
1 (2012) Trang: 268
Tạp chí: Phát triển KT-XH
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...