Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
109 (2019) Trang: 189-192
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Liên kết:

Nghiên cứu ngư cụ và kỹ thuật khai thác của một số nghề khai thác ở vùng cửa sông Cửu Long được thực hiện từ tháng 1 - 6/2019 ở 4 tỉnh: Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh và Sóc Trăng. Kết quả cho thấy nghề lưới kéo, nghề lưới rê, nghề te, nghề lưới đáy và nghề rập xếp là các nghề khai thác chủ yếu ở vùng này. Các nghề này hoạt động chủ yếu từ tháng 4 đến tháng 9 hàng năm. Công suất tàu trung bình từ 39,7 - 44,3 CV. Sản lượng nghề lưới đáy cao nhất (152 tấn/tàu/năm), kế đến là nghề lưới te, lưới rê, lưới kéo và rập xếp lần lượt là 41; 26; 14 và 12 tấn/tàu/năm. Phần lớn các nghề có tỉ lệ cá tạp cao (29,9 - 49,7%), chỉ có nghề lưới rê có tỉ lệ cá tạp thấp (7,7%). Để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, cần ưu tiên phát triển nghề lưới rê, hạn chế hoặc chuyển đổi các nghề còn lại sang nghề lưới rê hoặc khai thác xa bờ.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 102-109
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 104-108
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 105-111
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 109-115
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 112-118
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 119-127
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 128-136
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 130-138
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 132-139
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 222-229
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 222-232
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 53-59
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 61-68
Tải về
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 67-72
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 71-78
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 86-92
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 88-94
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 88-94
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 89-94
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 93-97
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 94-100
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 97-103
Tải về
10 (2020) Trang: 71-77
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
Volume 8, Issue 12 (2018) Trang: 452-461
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
Volume 8, Issue 9 (2018) Trang: 415-421
Tạp chí: Intentional Journal of Scientific and Research Publications
263 (2015) Trang: 86-89
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
262 (2015) Trang: 89-95
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
78 (2012) Trang: 9
Tạp chí: VietFish
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...