Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 67-72
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/03/2019

Ngày nhận bài sửa: 18/05/2019

Ngày duyệt đăng: 31/10/2019

 

Title:

Analysis of technical and financial efficiencies of basa catfish (Pangasius bocourti) in  cage culture system in An Giang province

Từ khóa:

An Giang, cá ba sa, kỹ thuật, nuôi bè, tài chính

Keywords:

An Giang, basa catfish, cage culture, financial, technique

ABSTRACT

Studying on basa catfish (Pangasius bocourti) cultured in cage system in An Giang province was conducted from May to October 2018 through interviewing 55 households in Chau Doc city (20 households), Tan Chau district (20 households) and An Phu district (15 households) culturing basa about technical and economic aspects and advantages and disadvantages of basa cage system. The results showed that each farming household had 3.36 cages with average volume of 623 m3/cage. Fingering fish has the size and stocking density of 61.9 g/fish and 151 fish/m3 respectively. After a culture period of 308 days, the fish reached an average size of 940 g/fish, yield of 1,457 kg/10 m3/crop, achieved a survival rate of 89.1% and an FCR of 1.85. The cost of investing in cage farming is very high, averaging 19.8 million VND/10 m3. With the total cost for 1 crop is 33.3 million VND/10 m3/crop, farmers get profit of 10.75 million VND/10 m3/crop and the benefit ratio is 0.32 times. The greatest difficulties of catfish farming in cage are polluted water, unstable selling price and lack of investment capital for production.

TÓM TẮT

Nghiên cứu mô hình nuôi ba sa trong bè ở tỉnh An Giang được thực hiện từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2018 thông qua phỏng vấn trực tiếp 55 hộ nuôi cá ba sa trong bè ở thành phố Châu Đốc (20 hộ), huyện Tân Châu (20 hộ) và huyện An Phú (15 hộ) tỉnh An Giang với các nội dung về khía cạnh kỹ thuật, tài chính và xác định những thuận lợi khó khăn của mô hình nuôi cá ba sa trong bè. Kết quả nghiên cứu cho thấy trung bình mỗi hộ nuôi có 3,36 bè/hộ, với thể tích mỗi bè trung bình là 623 m3. Cá giống thả nuôi có kích cỡ và mật độ thả nuôi lần lượt là 61,9 g/con và 151 con/m3. Sau thời gian nuôi là 308 ngày, cá đạt kích cỡ trung bình 940 g/con, năng suất 1.457 kg/10 m3/vụ, đạt tỉ lệ sống 89,1% và FCR là 1,85. Đầu tư cho mô hình nuôi cá ba sa trong bè rất cao, trung bình 19,8 triệu đồng/10 m3. Với tổng chi phí cho 1 vụ nuôi là 33,3 triệu đồng/10 m3/vụ, người nuôi đạt lợi nhuận là 10,75 triệu đồng/10 m3/vụ và tỉ suất lợi nhuận là 0,32 lần. Khó khăn lớn nhất của nghề nuôi cá ba sa trong bè là nguồn nước bị ô nhiễm, giá bán không ổn định và thiếu vốn đầu tư sản xuất.

Trích dẫn: Nguyễn Thanh Long, 2019. Phân tích hiệu quả kỹ thuật và tài chính của mô hình nuôi cá ba sa (Pangasius bocourti) trong bè ở tỉnh An Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(5B): 67-72.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 102-109
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 104-108
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 105-111
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 109-115
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 112-118
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 119-127
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 128-136
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 130-138
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 132-139
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 222-229
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 222-232
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 53-59
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 61-68
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 71-78
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 86-92
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 88-94
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 88-94
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 89-94
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 93-97
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 94-100
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 97-103
Tải về
10 (2020) Trang: 71-77
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
Volume 8, Issue 12 (2018) Trang: 452-461
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
Volume 8, Issue 9 (2018) Trang: 415-421
Tạp chí: Intentional Journal of Scientific and Research Publications
263 (2015) Trang: 86-89
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
262 (2015) Trang: 89-95
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
78 (2012) Trang: 9
Tạp chí: VietFish
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...