Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 39 (2015) Trang: 128-136
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 12/12/2014

Ngày chấp nhận: 19/08/2015

Title:

Studying on long fence trap nets activities in Hau Giang province

Từ khóa:

Lưới đăng, thu nhập, khía cạnh kỹ thuật và tài chính

Keywords:

Long fence trap nets, income, technical and financial aspects

ABSTRACT

Studying on long fence trap nets activities was conducted at Hau Giang province from May to November 2014 to evaluate technical and financial aspects of the fishery through interviewing 45 long fence trap nets households. Results showed that the average of labor in household was 2.67 people/household. The number of long fence trap nets was 20.6 nets/household. The average mesh size was smaller than 2a=18 mm. The average yield was 590 kg/year and the ratio of trash fish was 49.1%. With the average investment cost was 4.14 million VND, the long fence trap nets got average net income at 6.12 million VND/year. Long fence trap nets had an important role in household income. The biggest difficulty of the long fence trap nets are decreased productivity.

TÓM TẮT

Nghiên cứu hoạt động của nghề lưới đăng được thực hiện tại tỉnh Hậu Giang từ tháng 5/2014 đến tháng 11/2014 nhằm đánh giá các khía cạnh kỹ thuật và hiệu quả tài chính của nghề lưới đăng thông qua phỏng vấn trực tiếp 45 hộ thực hiện nghề này. Kết quả cho thấy số lao động trung bình của hộ khai thác lưới đăng là 2,67 người/hộ. Số lượng trung bình lưới đăng của một hộ là 20,6 lưới/hộ. Kích thước mắt lưới 2a trung bình của lưới đăng nhỏ hơn 18 mm. Sản lượng khai thác trung bình trong năm của nghề lưới đăng là 590 kg/năm/hộ và tỷ lệ cá tạp chiếm 49,1%. Với chi phí đầu tư nghề lưới đăng là 4,14 triệu đồng thì nghề này đem lại lợi nhuận là 6,12 triệu đồng/năm. Nghề lưới đăng có vai trò quan trọng trong thu nhập của nông hộ. Khó khăn lớn nhất của nghề lưới đăng là năng suất khai
thác giảm.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 102-109
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 104-108
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 105-111
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 109-115
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 112-118
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 119-127
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 130-138
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 132-139
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 222-229
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 222-232
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 53-59
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 61-68
Tải về
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 67-72
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 71-78
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 86-92
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 88-94
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 88-94
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 89-94
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 93-97
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 94-100
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 97-103
Tải về
10 (2020) Trang: 71-77
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
Volume 8, Issue 12 (2018) Trang: 452-461
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
Volume 8, Issue 9 (2018) Trang: 415-421
Tạp chí: Intentional Journal of Scientific and Research Publications
263 (2015) Trang: 86-89
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
262 (2015) Trang: 89-95
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
78 (2012) Trang: 9
Tạp chí: VietFish
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...