Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 49 (2017) Trang: 109-115
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 29/11/2016

Ngày chấp nhận: 29/04/2017

 

Title:

Study on the status of mixed gillnet fisheries in Tra Vinh province

Từ khóa:

Hiệu quả tài chính, Khai thác thủy sản, lưới rê hỗn hợp, Trà Vinh

Keywords:

Financial performance, fishing, mixed gillnet, Tra Vinh province

ABSTRACT

This study was conducted from May to December 2015 to evaluate the technical and economic aspects of mixed gillnet fisheries in Tra Vinh province. It was interviewed with 45 households using mixed gillnet with main contents such as number of boats, fishing season, fishing grounds, yields and financial performance. Results showed that the number of mixed gillnet boats was 80 boats for 26.4% total gill net vessels accounting in Tra Vinh. Mixed gillnet vessels with average capacity of 253.77 CV/vessel and average tonnage 33.5 tons/vessel. The average yield was 16 tons/vessel/year. The total average costs of a fishing trip were 28.49 million VND and net return was 23.93 million VND/fishing trip, benefit ratio was 0.87. No mixed gillnet fishermen had been losses. Difficulties of mixed gillnet fisheries were the initial investment cost was high, consumer product market instability, lack of funds and product preservation techniques.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 5 đến tháng 12/2015 nhằm đánh giá hiệu quả tài chính và kỹ thuật của nghề lưới rê hỗn hợp ở tỉnh Trà Vinh. Đề tài đã tiến hành phỏng vấn 45 hộ ngư dân làm nghề lưới rê hỗn hợp với nội dung về số tàu thuyền, ngư trường, mùa vụ khai thác, sản lượng khai thác và hiệu quả tài chính. Kết quả cho thấy nghề lưới rê hỗn hợp của tỉnh Trà Vinh có khoảng 80 chiếc, chiếm 26,4% tổng số tàu lưới rê khai thác thủy sản của tỉnh Trà Vinh. Tàu có công suất trung bình là 253,8 CV/tàu và trọng tải trung bình 33,5 tấn/tàu. Sản lượng khai thác trung bình là 16 tấn/tàu/năm, trong đó tỉ lệ cá tạp là rất thấp. Tổng chi phí trung bình của một chuyến biển là 28,49 triệu đồng và lợi nhuận trung bình là 23,93 triệu đồng/chuyến biển, với tỉ suất lợi nhuận là 0,87. Không có hộ ngư dân làm nghề rê hỗn hợp nào bị thua lỗ. Khó khăn chung hiện nay của nghề lưới rê hỗn hợp là chi phí đầu tư ban đầu khá cao, thị trường tiêu thụ sản phẩm không ổn định, thiếu vốn và thiếu kỹ thuật bảo quản sản phẩm.

Trích dẫn: Nguyễn Thanh Long, 2017. Nghiên cứu hoạt động khai thác của nghề lưới rê hỗn hợp ở tỉnh Trà Vinh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 49b: 109-115.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 102-109
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 104-108
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 105-111
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 112-118
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 119-127
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 128-136
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 130-138
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 132-139
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 222-229
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 222-232
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 53-59
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 61-68
Tải về
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 67-72
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 71-78
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 86-92
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 88-94
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 88-94
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 89-94
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 93-97
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 94-100
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 97-103
Tải về
10 (2020) Trang: 71-77
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
Volume 8, Issue 12 (2018) Trang: 452-461
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
Volume 8, Issue 9 (2018) Trang: 415-421
Tạp chí: Intentional Journal of Scientific and Research Publications
263 (2015) Trang: 86-89
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
262 (2015) Trang: 89-95
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
78 (2012) Trang: 9
Tạp chí: VietFish
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...