Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
262 (2015) Trang: 89-95
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết:

Nghiên cứu mô hình nuôi lươn (Monopterus albus) ở tỉnh An Giang được thực hiện từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2013 ở huyện Thoại Sơn, Châu Phú và Phú Tân tỉnh An Giang thông qua phỏng vấn trực tiếp 72 hộ nuôi lươn để đánh giá khía cạnh kỹ thuật, tài chính và xác định những thuận lợi, khó khăn của mô hình nuôi này. Kết quả khảo sát cho thấy mô hình nuôi lươn là qui mô nhỏ với diện tích nuôi trung bình là 83,3 m2/hộ/vụ và 33,4 m2/bể. Lươn giống có khối lượng 19,8 g/con được thả nuôi với mật độ 73,6 con/m2. Lươn được cho ăn chủ yếu là cá tạp và thức ăn viên. Sau thời gian nuôi 251 ngày/vụ lươn được thu hoạch với tỉ lệ sống cao 73,6%, năng suất đạt 175 kg/10 m2/vụ, khối lượng trung bình 249 g/con và hệ số tiêu tốn thức ăn là 2,8 lần. Ngoài ra, với tổng chi phí 6,49 triệu đồng/10 m2/vụ và tổng doanh thu 20,3 triệu đồng/10 m2/vụ, lợi nhuận đem lại khá cao 13,8 triệu đồng/10 m2/vụ và tỉ suất lợi là 2,1 lần. Để có năng suất và tỉ suất lợi nhuận cao nên xây dựng bể nuôi lươn với diện tích từ 30-40 m2/bể và mật độ thả là 100-150 con/m2. Tuy nhiên mô hình nuôi lươn cũng gặp khó khăn về con giống, thức ăn và bệnh.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 102-109
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 104-108
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 105-111
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 109-115
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 112-118
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 119-127
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 128-136
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 130-138
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 132-139
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 222-229
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 222-232
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 53-59
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 61-68
Tải về
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 67-72
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 71-78
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 86-92
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 88-94
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 88-94
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 89-94
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 93-97
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 94-100
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 97-103
Tải về
10 (2020) Trang: 71-77
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
Volume 8, Issue 12 (2018) Trang: 452-461
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
Volume 8, Issue 9 (2018) Trang: 415-421
Tạp chí: Intentional Journal of Scientific and Research Publications
263 (2015) Trang: 86-89
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
78 (2012) Trang: 9
Tạp chí: VietFish
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...