Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 40 (2015) Trang: 53-59
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận:17/12/2014

Ngày chấp nhận: 28/10/2015

Title:

Climbing perch culture system in Hau Giang province

Từ khóa:

Cá rô, mô hình nuôi cá rô, khía cạnh kỹ thuật và tài chính, Hậu Giang

Keywords:

Climbing perch, climbing perch culture, financial and technical aspects, Hau Giang

ABSTRACT

Studying on climbing perch culture system in Hau Giang province was conducted from March to December 2013 through interviewing 45 households culturing climbing perch to evaluate the technical and economic aspects and to identify advantages and disadvantages of climbing perches farming system. Results showed that the area of climbing perch cultured pond was not large (0.14 ha/pond). Fingerlings were stocked from March to May. After 4 months of culture, climbing perch were harvested with high survival rate of 80.5%, average yield of 84.7 tons/ha/crop, body weight of 7.42 individuals/kg, and feed conversion ratio (FCR) of 1.46. In addition, with production cost of 1,834 million VND/ha/crop, gross income of 1,796 million VND/ha/crop, farmers were lost 37.4 million VND/ha/crop. There were 54.8% of farmers to be lost from this culture system. Some major difficulties were found from this system such as low price and high cost.

TÓM TẮT

Nghiên cứu mô hình nuôi cá rô đầu vuông ở tỉnh Hậu Giang được thực hiện từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2013 thông qua phỏng vấn trực tiếp 45 hộ nuôi với các nội dung để đánh giá  khía cạnh kỹ thuật, tài chính và xác định những thuận lợi khó khăn của mô hình. Kết quả cho thấy ao nuôi cá rô đầu vuông có diện tích không lớn (0,14 ha/ao). Cá rô đầu vuông được thả giống nuôi từ tháng 3 đến tháng 5. Sau thời gian nuôi 4 tháng, cá rô được thu hoạch với tỉ lệ sống 80,5%, năng suất trung bình đạt 84,7 tấn/ha; kích cỡ thu hoạch 7,42 con/kg và hệ số tiêu tốn thức ăn (FCR) 1,46. Hơn nữa, với tổng chi phí là 1.834 triệu đồng/ha/vụ, tổng doanh thu là 1.796 triệu đồn/ha/vụ, nông dân bị thua lỗ trung bình là 37,4 triệu đồng/ha. Có đến 54,8% hộ nuôi bị thua lỗ từ mô hình nuôi này. Khó khăn lớn nhất và chủ yếu của nghề nuôi cá rô đầu vuông là giá bán thấp và chi phí cao.

 

Các bài báo khác
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 102-109
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 104-108
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 105-111
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 109-115
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 112-118
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 119-127
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 128-136
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 130-138
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 132-139
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 222-229
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 222-232
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 61-68
Tải về
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 67-72
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 71-78
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 86-92
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 88-94
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 88-94
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 89-94
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 93-97
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 94-100
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 97-103
Tải về
10 (2020) Trang: 71-77
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
Volume 8, Issue 12 (2018) Trang: 452-461
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
Volume 8, Issue 9 (2018) Trang: 415-421
Tạp chí: Intentional Journal of Scientific and Research Publications
263 (2015) Trang: 86-89
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
262 (2015) Trang: 89-95
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
78 (2012) Trang: 9
Tạp chí: VietFish
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...