Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 34 (2014) Trang: 20-27
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 08/04/2014

Ngày chấp nhận: 30/10/2014

Title:

Combination of ?-1,4-glucan-4-glucohydrolase and ?-1,4-glucan glucohydrolase into beverage production from purple sweet potato

Từ khóa:

Khoai lang tím, thủy phân tinh bột, enzyme a-1,4-glucan glucohydrolase,  enzyme ?-1,4-glucan-4-glucohydrolase, nước uống rau quả

Keywords:

Purple sweet potato, starch hydrolysis, ?-1,4-glucan-4-glucohydrolase, ?-1,4-glucan glucohydrolase, fruit and vegetable juice

ABSTRACT

Purple sweet potato tubers were processed into beverage that was
added with orange flavour. The factors affecting the starch
hydrolysis were studied. They included time and temperature for the starch hydrolysis using ?-1,4-glucan-4-glucohydrolase following by ?-1,4-glucan glucohydrolase. The effect of the starch hydrolysis was evaluated by yield, Brix, reducing sugar and starch content. The optimum condition for starch hydrolysis by ?-1,4-glucan-4-glucohydrolase were at 90 oC for 60 minutes and at 60oC for 60 minutes for the action of ?-1,4-glucan glucohydrolase. To enhance the quality and the acceptability of the product, 0.5% of the orange flavour was added.

TóM TắT

Khoai lang tím được chế biến thành nước uống bổ sung hương cam. Những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thủy phân tinh bột khoai lang
đã được khảo sát. Chúng bao gồm nhiệt độ và thời gian thủy phân tinh bột bằng enzyme ?-1,4-glucan-4-glucohydrolase nối tiếp bằng enzyme a-1,4-glucan glucohydrolase. Hiệu quả của quá trình thủy phân tinh bột được đánh giá thông qua hiệu suất thu hồi, độ Brix, hàm lượng đường khử và hàm lượng tinh bột sau thủy phân. Hiệu quả quá trình thủy phân tinh bột tối ưu tương ứng với nhiệt độ 90oC trong thời gian 60 phút cho hoạt động của ?-1,4-glucan-4-glucohydrolase và với nhiệt độ 60oC trong thời gian 60 phút cho hoạt động của a-1,4-glucan glucohydrolase. Sản phẩm bổ sung 0,5% hương cam cho giá trị cảm quan tốt và khả năng chấp nhận cao.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 1-7
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 52-58
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 53-62
Tải về
Vol. 54, Special issue: Agriculture (2018) Trang: 8-15
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 8-15
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 89-95
Tải về
Số 06 (2017) Trang: 93-101
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 97-103
Tải về
Volume 2 Issue 01 October 2019 (2019) Trang: 20-27
Tạp chí: INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND ANALYSIS
4(11) (2018) Trang: 2311-2316
Tạp chí: Journal of Multidisciplinary Engineering Science Studies
2 (2017) Trang: 10-14
Tạp chí: International Journal of Food Science and Nutrition
5(4) (2016) Trang: 616-622
Tạp chí: INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES & RESEARCH TECHNOLOGY
5(4) (2016) Trang: 608-615
Tạp chí: INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES & RESEARCH TECHNOLOGY
(2015) Trang: 131-135
Tạp chí: The 2 nd International Conference on Chemical Engineering, Food and Biotechnology 2015, Ho Chi Minh city
4(11) (2015) Trang: 309-314
Tạp chí: INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES & RESEARCH TECHNOLOGY
4(11) (2015) Trang: 321-326
Tạp chí: INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES & RESEARCH TECHNOLOGY
Special Issue: Food Processing and Food Quality, Vol. 3 (2015) Trang: 33-38
Tạp chí: Journal of Food and Nutrition Sciences
1 (2013) Trang: 290
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...