Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
34 (2022) Trang: 393-403
Tạp chí: Asian Fisheries Science

The increasing demand by international customers for high-quality shrimp products has led to the introduction of various certificates of traceability intended to validate quality products in Vietnam. The Vietnamese good agricultural practices (VietGAP), better known in aquaculture as the Vietnamese good aquaculture practices, has emerged as a reliable certificate for small-scale farmers and a prerequisite for international certification. This study investigates factors affecting applications for VietGAP by small-scale shrimp farmers in Vietnam. Cost-benefit analysis and binary logistic regression approaches were used to categorise shrimp farms with and without VietGAP certification. Findings indicated that while the adoption of VietGAP raised production costs by 14.5 %, it could increase net profit by up to 22 %. The increase in net profit is from increased productivity and antibiotics and chemical-free products in shrimp farming, helped fetch better prices. The results also revealed three factors that positively influenced the farmers’ decision to acquire VietGAP; education, farm size, and production system. Shrimp farmers with longer schooling years, larger farms, and those who possess cooperative/farming cluster membership are more likely to acquire VietGAP certification. The results imply that the VietGAP certification should be better promoted to cooperative production forms of farming, by strengthening the schooling year of farmers and increasing awareness of VietGAP certification to farmers who operate shrimp farms of 5,000–9,000 m2 .

Các bài báo khác
Số 52 (2017) Trang: 103-112
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 64-73
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 75-84
Tải về
Trong Lê Nguyễn Đoan Khôi và Nguyễn Thị Kim Quyên (2021) Trang: 99-114
Tạp chí: Quản lý chất lượng chuỗi cung ứng tôm ở Đồng bằng sông Cửu Long
Trong Lê Nguyễn Đoan Khôi và Nguyễn Thị Kim Quyên (2021) Trang: 55-84
Tạp chí: Quản lý chất lượng chuỗi cung ứng tôm ở Đồng bằng sông Cửu Long
(2011) Trang:
Tạp chí: International Fisheries Symposium, Permai Hotel, Kuala Terengganu, Malaysia, 03 - 05 November 2011
1 (2012) Trang: 413
Tạp chí: Hội nghị Khoa học trẻ ngành Thủy sản Toàn quốc lần thứ III
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...