Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 42 (2016) Trang: 75-84
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 16/06/2015

Ngày chấp nhận: 26/02/2016

Title:

The roles of the Hau river ecosystem services to livelihoods of aquaculture and fisheries communities in Long Xuyen city, An Giang province

Từ khóa:

Dịch vụ hệ sinh thái, sinh kế, sông Hậu, thủy sản

Keywords:

Ecosystem services, the Hau river, livelihood, aquaculture and fisheries

ABSTRACT

The study was conducted from July, 2013 to April, 2014 aiming to analyze the roles of the Hau river ecosystem services (ES) to aquaculture and fisheries communities in Long Xuyen city, An Giang provinces. The study used methodologies of KIP interviews, group discussions and household surveys (90 samples). The study reveals that provisioning services were well recorgnized (100%) whereas cultural services were poor recorgnized (20.7%). The importance of ES was expressed in terms of economic such as creating income (775Mil.VND/Pangasius farming household/year; 602 Mil.VND/cage culture household/year and 32.8 Mil.VND/fishing household/year); providing food (328 ton of Pangasius/ha/crop, 54 ton of fish/m3/year 2,63 ton/household/year); providing land and fishing grounds for aquaculture and fisheries. Besides, ES also shown their important in terms of society such as creating jobs (2,62±0,61 score), providing water for domestic use (2,97±0,10 score) or other importance belong to ecological and cultural aspects. Provisioning services were evaluated with highest important (3.77±0.65 score) whereas cultural services were the lowest important (2.16±1.01 score). Key difficulties in communities’ livelihoods were market instability, decreasing productivity due to environmental impacts and livelihood diversification.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 7/2013 đến tháng 4/2014 nhằm tìm hiểu vai trò của dịch vụ hệ sinh thái (DVHST) sông Hậu đối với nghề thủy sản tại Long Xuyên, An Giang thông qua phỏng vấn KIP, thảo luận nhóm và khảo sát 90 hộ thủy sản. Kết quả nghiên cứu cho thấy dịch vụ cung cấp được nhận biết tốt nhất (100%), dịch vụ văn hóa được nhận biết kém nhất (20,7%). Vai trò của DVHST được thể hiện về mặt kinh tế như tạo thu nhập (775 triệu đồng/hộ nuôi cá tra/năm; 602 triệu đồng/hộ nuôi lồng bè/năm và 32,8 triệu đồng/hộ khai thác/năm); cung cấp lương thực thực phẩm (328 tấn cá tra/ha/vụ; 54,0 tấn thủy sản khác/m3/năm và 2,63 tấn/hộ/năm); cung cấp địa điểm, ngư trường cho sản xuất thủy sản. Ngoài ra, DVHST còn thể hiện vai trò ở các mặt xã hội như tạo công ăn việc làm (2,62±0,61 điểm), nguồn nước cho sinh hoạt (2,97±0,10 điểm) hay các giá trị sinh thái và văn hóa. Các dịch vụ cung cấp được đánh giá là quan trọng nhất (3,77±0,65 điểm) trong khi dịch vụ văn hóa là thấp nhất (2,16±1,01 điểm). Những khó khăn chủ yếu trong đời sống cộng đồng thủy sản là bất ổn trong giá cả thị trường, năng suất giảm do tác động môi trường và vấn đề đa dạng hóa sinh kế cộng đồng.

Các bài báo khác
Số 52 (2017) Trang: 103-112
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 64-73
Tải về
Trong Lê Nguyễn Đoan Khôi và Nguyễn Thị Kim Quyên (2021) Trang: 99-114
Tạp chí: Quản lý chất lượng chuỗi cung ứng tôm ở Đồng bằng sông Cửu Long
Trong Lê Nguyễn Đoan Khôi và Nguyễn Thị Kim Quyên (2021) Trang: 55-84
Tạp chí: Quản lý chất lượng chuỗi cung ứng tôm ở Đồng bằng sông Cửu Long
(2011) Trang:
Tạp chí: International Fisheries Symposium, Permai Hotel, Kuala Terengganu, Malaysia, 03 - 05 November 2011
1 (2012) Trang: 413
Tạp chí: Hội nghị Khoa học trẻ ngành Thủy sản Toàn quốc lần thứ III
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...