Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 192-201
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 21/05/2018
Ngày nhận bài sửa: 14/06/2018

Ngày duyệt đăng: 03/08/2018

 

Title:

Characterization and stability of dragon fruit (Hylocereus spp.) seed oils under storage conditions

Từ khóa:

Acid linoleic, dầu hạt thanh long, điều kiện bảo quản, vitamin E

Keywords:

Dragon fruit seed oil, linoleic acid, storage condition, tocopherol

ABSTRACT

Oil was extracted from the seeds of white-flesh dragon fruit (Hylocereus undatus) and red-flesh dragon fruit (Hylocereus polyrhizus) using petroleum ether. The aim of the study was to characterize the physicochemical properties, fatty acid profile, and tocopherol content of dragon fruit seed oil. In addition, the influence of different storage conditions, [i.e. in brown/transparent glass bottle, stored at room temperature (30±2oC) or at low temperature (5oC)], of the extracted dragon fruit seed oil on the oxidative stability was monthly monitored during a 3-month storage period. The results showed that both dragon fruit seed varieties contained remarkable amount of oil ranging from 31.3 % for the red-flesh to 33.9 % for the white-flesh variety. The predominant fatty acid in both dragon fruit seed oils was linoleic acid (C18:2). The total tocopherol content in the red-flesh dragon fruit seed oil was higher than that in the white-flesh dragon fruit seed oil (391.3 mg/kg compared to 323 mg/kg). Thus, the dragon fruit seed oil can be considered as high-value oil due to its oil composition. After a 3-month storage period, the peroxide values of both oils packed in the transparent glass bottles at room temperature were 3.1 times higher than those of the oil packaged in the brown glass bottles (33.5 mEq O2/kg compared to 10.7 mEq O2/kg).

TÓM TẮT

Dầu được trích ly từ hạt thanh long ruột trắng (Hylocereus undatus) và hạt thanh long ruột đỏ (Hylocereus polyrhizus) trong dung môi ete dầu hỏa. Mục đích của nghiên cứu này là xác định các tính chất hóa lý, hàm lượng các acid béo và vitamin E có trong dầu hạt thanh long. Bên cạnh đó, ảnh hưởng của các điều kiện bảo quản [trong chai thủy tinh màu nâu hoặc chai thủy tinh trong, bảo quản ở nhiệt độ phòng (30±2oC) hoặc nhiệt độ lạnh (5oC)] đến sự ổn định của dầu hạt thanh long cũng được theo dõi sau 3 tháng bảo quản. Kết quả cho thấy hạt thanh long có chứa hàm lượng dầu cao (31,3% đối với hạt thanh long ruột đỏ và 33,9% đối với hạt thanh long ruột trắng, tính theo căn bản khô). Acid béo chủ yếu trong cả hai dầu hạt thanh long là acid linoleic (C18:2). Hàm lượng vitamin E trong dầu hạt thanh long ruột đỏ cao hơn dầu hạt thanh long ruột trắng (391,3 mg/kg so với 323 mg/kg). Như vậy, dầu hạt thanh long được xem là thành phần có giá trị dinh dưỡng cao. Bên cạnh đó, sau 3 tháng bảo quản, chỉ số peroxide của cả hai loại dầu chứa trong chai thủy tinh trong, bảo quản ở nhiệt độ phòng cao hơn 3,1 lần so với mẫu dầu chứa trong chai thủy tinh màu nâu, bảo quản ở nhiệt độ lạnh (5oC) (33,5 mEq mequiv O2/kg so với 10,7 mEq O2/kg).

Trích dẫn: Phan Thị Thanh Quế, Nguyễn Thị Thu Thủy và Tống Thị Ánh Ngọc, 2018. Khảo sát đặc tính và sự ổn định của dầu hạt thanh long (Hylocereus spp.) ở các điều kiện bảo quản khác nhau. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(Số chuyên đề: Nông nghiệp): 192-201.

Các bài báo khác
Số 06 (2017) Trang: 127-139
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 16-23
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 210-217
Tải về
Số 53 (2017) Trang: 88-96
Tải về
Số 01 (2015) Trang: 89-95
Tải về
1 (2013) Trang: 136
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...