Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
7 (2021) Trang: 54-62
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết:

Bón phân trùn quế (Perionyx excavatus) cung cấp nhiều dưỡng chất và có ảnh hưởng tích cực đến sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Tuy nhiên, thức ăn cho trùn quế khác nhau có thể ảnh hưởng đến chất lượng của phân trùn quế. Nghiên cứu này đánh giá ảnh hưởng của các nguồn vật liệu nuôi trùn quế khác nhau đến sinh trưởng và chất lượng phân trùn quế. Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên một nhân tố gồm 3 nghiệm thức: (i) phân bò tươi (PB); (ii) phân bò tươi trộn với rác hữu cơ theo tỉ lệ 1:1 (PB + R) và (iii) phân heo trộn với rác hữu cơ theo tỉ lệ 1:1 (PH + R) và 4 lần lặp lại. Kết quả cho thấy đạm tổng số, các bon hữu cơ và tỷ lệ C/N của các vật liệu nuôi trùn ban đầu dao động theo trình tự 2,01 – 2,04%, 28,51 – 44,84% và 14,18 – 22,09. Nghiệm thức PH + R có nhiệt độ, ẩm độ và pH phù hợp cho sự phát triển của trùn quế. Protêin thô của trùn quế cao nhất cũng được tìm thấy ở nghiệm thức này (49%). Phân trùn quế thu từ nghiệm thức này có hàm lượng đạm hữu dụng (NH4+-N và NO3--N) (177,9 mg/kg) và lân dễ tiêu (3.428,8 mg/kg) đạt cao nhất so với hai nghiệm thức còn lại. Sau hai tháng nuôi trùn bằng phân bò tươi làm gia tăng mật số và khối lượng khô của trùn quế có ý nghĩa so với hai nghiệm thức còn lại.

 
Các bài báo khác
Số 06 (2006) Trang: 111-117
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 145-150
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 208-213
Tác giả: Trần Bá Linh
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 266-271
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 42-48
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 43-49
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 95-101
Tải về
Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh (2021) Trang: 51-73
Tạp chí: Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang
Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang (2021) Trang: 102-112
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
(2014) Trang:
Tạp chí: 20th World Congress of Soil Science. Held in Jeju - Korea from June 8-13, 2014
20 (2014) Trang:
Tạp chí: 20th World Congress of Soil Science. Held in Jeju ? Korea from June 8-13, 2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...